Latvijas – Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2001.gada 10.jūlijā parakstītā Latvijas–Azerbaidžānas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem  2016.gada 19. un 20.aprīlī Rīgā notika kārtējā Latvijas–Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju.

Sanāksmes sākumā puses atzīmēja, ka 2015.gada laikā kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir krasi samazinājušies. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2016.gadā, kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2017.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Azerbaidžānas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 250 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 80 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Delegācijas arī apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas funkcionēšanu, tās Kvalitātes Hartas izpildes gaitu un Starptautiskā Transporta Foruma ģenerālsekretāra jauno priekšlikumu par pamata kvotas izveidi, izvirzot kritērijus – nepieciešamība un efektivitāte.

Puses apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs, par gadījumiem, kad transportlīdzekļi tiek atbrīvoti no nodevu maksāšanas. Delegācijas informēja par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Azerbaidžānā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Azerbaidžānā ir pieejama Latvijas–Azerbaidžānas Kopējās komisijas protokolā, Azerbaidžānas Ministru kabineta Pavēlē Nr. 275 un šeit.