Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" (PIKTAPS 2)

Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 24. decembri:

Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 24.12.2023.
 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti (Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas VPVKAC, Augšdaugavas novada Višķu pagasta VPVKAC, Balvu novada Viļakas pilsētas VPVKAC, Jēkabpils novada Rubenes pagasta VPVKAC, Jēkabpils novada Viesītes pilsētas VPVKAC, Olaines novada Olaines pilsētas VPVKAC)  ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Ieviests jauns pakalpojums VPVKAC pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā ar trim valsts pārvaldes iestādēm: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts zemes dienests.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 1. Veikta AVIS integrācija ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju;
 2. Pilnveidoti IKT koplietošanas pakalpojumi LNB valsts nozīmes datu centrā: priviliģētu lietotāju piekļuves vadība LNB valsts nozīmes datu centrā (PAM), infrastruktūras un tajā slēgto sistēmu drošības notikumu/incidentu atpazīšana un monitorings SIEM (Security information and event management); aizsardzība pret datu aprites protokollīmeņu orientētiem uzbrukumiem (WAF - web application firewall);
 3. Izstrādāti metodiskie materiāli un videopamācības par piekļūstamības jautājumiem, lai nodrošinātu 2.2.1. SAM projektu sekmīgu ieviešanu un nodrošinātu tīmekļvietnes www.pieklustamiba.varam.gov.lv satura pilnveidi;
 4. Izstrādātas detalizētas prasības minimālajam mākoņdatošanas pakalpojumu grozam un valsts pārvaldes pakalpojumu un tehnoloģiju vienotās arhitektūras domēnu (jomu) struktūrai un arhitektūrai ;
 5. Izstrādātas vadlīnijas specializētās lietojumprogrammatūras izstrādes, piegādes, darbināšanas un uzturēšanas lomu sadalījumam un lomu izpildītāju izvēlei;
 6.  Dalība divos #DigiTuvi diskusiju raidījumos TV24 un StarFM radio rubrikā, īstenots pasākums digitālajiem aģentiem un līderiem;
 7. Izstrādāts materiāls “Latvijas digitālā daba”, lai attīstītu sabiedrības ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3)Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

 Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lv, www.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.Kontaktpersona:
Uldis Rozenbergs
IT un saimnieciskā nodrošinājuma
daļas vadītājs
Tālr.:67502873

 

AVIS

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaite par projekta personālu.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSIS jaunās funkcionalitātes izstrādi “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), 08.10.2021. VARAM un nevalstisko organizāciju līderu parakstīts memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu.

Īstenota komunikācijas kampaņa ar mērķi ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

2021.gada oktobra beigās uzsāktas digitālo līderu mācības.

2021.gada oktobrī un novembrī nodrošināta divu raidījumu veidošana un ekspertu dalība #digiTuvi raidījumā TV24 un radio StarFM.

25.11.2021. organizēta konference “Latvija. Level Up!” par digitālo transformāciju dizainā, prasmēs, tehnoloģijās, Eiropas vadošā ekosistēmas foruma “5G Techritory” ietvaros.

No 2021.gada oktobra beigām – pieejama vietnes mana.latvija.lv atjaunotā versija.

IKT arhitektūras pārvaldība

25.10.2021. izsludināts VARAM iepirkums “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, 23.11.2021. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Tiek īstenots 2021. gada pētījumu cikls – pabeigti VPKAC pētījumi, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja. Tiek gatavota kopējā analītiskā atskaite par 2021. gadu.

Veikta tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībai. 02.07.2021. izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana”, kas pārtraukts un izsludināts atkārtoti 18.11.2021. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

 

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv un www.atd.lv tīmekļa vietnēs.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 30.03.2022.
 

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes.

Vienošanās par projekta īstenošanu no 2019. gada 25. novembra noslēgta 2019. gada 26. jūlijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (ATD) no 2021. gada 14. aprīļa ir projekta partneris. 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, sākot ar 2019. gada 25. novembri. 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 699 376 eiro, no kuriem 3 994 670 eiro ir ERAF finansējums. ATD sadarbības apjoma novērtējums ir 25 410 eiro, no kuriem 21 598,50 eiro ir plānotais ERAF finansējums. 

ATD deleģēta PIKTAPS 2 projekta darbības Nr.3. “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde” īstenošana, nodrošinot ATD pārziņā esošās valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas (BMA sistēma) integrēšanu ar AVIS, tādejādi regulāri nododot datus publicēšanai AVIS e‑pakalpojumos valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv par atvieglojuma saņēmējam pieejamajiem atvieglojumiem un izmantotajiem atvieglojumiem.

2021.gada 19.augustā Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgts līgums (Darba uzdevums ATD/2021/19) par BMA informācijas sistēmas, kas izveidota pilnveidojot sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogrammatūru “SOPA”, integrācijas ar AVIS pilnveidošanas darbu izpildi līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

Ieguvumi, ieviešot AVIS

Iedzīvotājiem

 • Portālā www.latvija.lv iegūst informāciju par sev pieejamiem atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī savu izmantoto atvieglojumu uzskaites datus (transakcijas).
 • Atvieglojumi pieejami no brīža, kad tie piešķirti, bez speciālu sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību u.tml. dokumentu uzrādīšanas trešajai personai. Atvieglojumu saņemšanas brīdī tiks identificēts personai izsniegtais identifikācijas līdzeklis, līdz ar to personai tiks nodrošināts augstāks privātums par tai piemērotajiem speciālajiem atvieglojumiem (piemēram, par invaliditāti, par politiski represētās personas statusu u.c.).

Valsts un pašvaldības iestādēm 

 • Optimizēta un vienuviet pieejama atvieglojumu uzskaite. 
 • Nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju.

Komersantiem

 • Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pārdot preces, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju.
 • Nodrošināta iespēja darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 30.06.2022.
 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. Noslēgts līgums ar SIA “DATI Group” par jaunas funkcionalitātes, kas ietver starpiestāžu pakalpojumu vadības pārvaldību,  vairāku reģistru funkcionalitātes papildināšanu un optimizēšanu, un datu aprites tiesību pārvaldību, izstrādi līdz 2022. gada 31. decembrim.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Veikts iepirkums Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešanas VPVKAC nodrošināšanai.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Valsts un pašvaldību iestādēs veikta aptauja par e-adreses lietošanas paradumiem un iespējām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (756 respondenti).

Veiktas intervijas ar četriem digitālajiem līderiem.

Īstenots pasākums Zemgales reģiona konferenču attīstības centrā “2023.gadam gatavs – e-adrese, e-paraksts un e-komercija”.

Īstenoti 14 pasākumi “10 mīti un patiesības par e-adresi” ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm.

Atjaunoti trīs dzīves situāciju apraksti – darba zaudēšana un meklēšana, vecuma pensijas apmērs un saņemšana, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšana.

Tiek īstenota kampaņa “E-adrese juridiskām personām”.

Pieejama vietnes macibas.mana.latvija.lv atjaunotā versija.

Izstrādāta Digitālo aģentu tālmācības programma, Digitālo līderu tālmācības programma un tālmācības programma sabiedrības digitālo prasmju attīstībai (pieejams vietnē macibas.mana.latvija.lv).

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 1066 dalībnieki, 12 676 tālākizglītotās personas.

Nofilmēts sižets par e-adresi LTV Rīta Panorāmai.

Dalība LATAS konferencē “Atvērta digitālā transformācija”, LIKTA Digitālajā nedēļā, izstādē “Māja 2022”, Latvijas radio raidījumā “Kā labāk dzīvot” par e-adresi, forumā “#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam” Liepājā uz Rēzeknē, pasākumā “Metacity meeting”.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kuras ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai. Sistēmā VIRSIS ir uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām, informācijas resursiem un starpiestāžu IKT pakalpojumiem ar kuru sarakstu var iepazīties Latvijas Atvērto datu portālā:  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi. Iestāžu darbinieki ir apmācīti iegūt informāciju par arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem. VIRSIS lietošanas instrukcija ir publicēta VARAM tīmekļvietnē. 

2022. gada sākumā publicēti pieci VPVKAC pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumu rezultāti. Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” un publicēti 12 pētījumi (atskaites).

 Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv, www.atd.lv un www.lnb.lv tīmekļa vietnēs.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 08.02.2023.

“PIKTAPS 2 projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 065 038,45 euro, no kā 3 455 282,68 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.”

Projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta” (turpmāk – PIKTAPS 2 projekts) finansējuma apjoms precizēts atbilstoši MK 2022. gada 29. marta rīkojumam Nr. 225 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"”, pārceļot PIKTAPS 2 projekta aktivitāti par Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – VIRSIS) izstrādi par kopējo summu 934 337,55 euro apmērā uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”.

Projekta īstenošanas laiks ir 43 mēneši, sākot ar 2019. gada 25. novembri. Ar Grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)" pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 24. jūnijam.

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas 2. kārtas (VIRSIS 2) izstrāde atbilstoši MK 2022. gada 29. marta rīkojumam Nr. 225 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"” pārcelta uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 2000 dalībnieki, 21 657 tālākizglītotās personas;

Digitālo aģentu mācību programmu klātienē apguvuši 100 dalībnieki;

Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 198 dalībnieki. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 69 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē https://macibas.mana.latvija.lv);

Īstenota kampaņa “E-adrese juridiskām personām”, kuras ietvaros izstrādāta radio reklāma, grafikas risinājumi sociālajiem tīkliem, video reklāmas sociālajiem tīkliem, vizuālo materiālu izstrāde (2 bukleti par e-adresi);

Tiek īstenota komunikācijas kampaņa “E-adrese kļūst obligāta”;

Izstrādāti komunikācijas materiāli ERAF partneriem (5 preses relīzes, 5 viedokļu raksti, 15 vizuālie materiāli un druka), veikta partneru aptauja;

Veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;

Izstrādātas un izsūtītas ceturkšņu ziņu lapas valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem;

Īstenots pasākums “Ekspertu domapmaiņa par Latvija.lv mobilās lietotnes izstrādi”. Dalība konferencē “Share IT” Cēsis, LATA skolēnu hakatonā, konferencē “Lielie dati un atvērtie dati”, pasākumā “Biznesa pavasaris Jelgavā”;

Izstrādātas desmit preses relīzes un četri viedokļa raksti – sižets LTV1 raidījumā “Panorāma (17.12.2022.), sižets TV3 raidījumā “TV3 Ziņas” (26.12.2022.), dalība radio “Radio Baltkom” rīta ziņās (20.12.2022.), intervija ar digitālo līderi;

Izstrādātas skrejlapas par obligātu e-adreses lietojumu un ar “Latvijas Pasts” starpniecību nosūtītas uz 48 517 juridisko personu pasta adresēm;

Sociālajos tīklos izvietota reklāma par e-adreses lietošanu uzņēmējiem no 2023. gada.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3)Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.atd.lv, www.lnb.lv, www.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (ATD) no 2021. gada 14. aprīļa ir projekta partneris.

No 2021. gada 5. augusta uzsākta ATD Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju (BMA) sistēmas un AVIS integrācija. 2022. gada 28. jūlijā veikts izstrādātās integrācijas (2021. gada 5. augustā ATD elektronisko iepirkumu sistēmā izsludinātā darījuma Nr. ATD/2021/19 darbi) akcepttests un 23.augustā parakstīts akcepttesta protokols (pieņemšanas akts), noslēdzot paredzēto darbu pirmo posmu.

 


Statuss: Īstenošanā

Atjaunināts: 31.07.2023.
 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 • Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 390 dalībnieki, sasniegtas 586 tālākizglītotās personas. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 108 dalībnieki un digitālo līderu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 67 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē https://macibasdaridigitali.lv/);
 • Veikta tīmekļa vietņu macibas.mana.latvija.lv un mana.latvija.lv domēnu maiņa uz https://macibasdaridigitali.lv/ un https://daridigitaliarhivs.lv/);
 • Īstenota komunikācijas kampaņa “E-adrese kļūst obligāta” kuras ietvaros izstrādātas  divas preses relīzes un trīs viedokļa raksti, veikta aptauja "Uzņēmumu saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm un uzskati par saziņas kanālu drošību", izstrādāti un izsūtīti vairāk kā 40 000 bukleti uzņēmējiem par e-adreses obligātumu no 2023.gada 1.janvāra, izstrādāts plakāts ar aicinājumu “Darīt digitāli”, īstenots interaktīvs tiešsaistes pasākums;
 • Līdz aprīlim veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;
 • VARAM dalība NVO organizētajos pasākumos par e-adresi;
 • Īstenots digitālo līderu un digitālo aģentu klātienes, tiešsaistes seminārs.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3)Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

 “PIKTAPS 2 projekta īstenošanas laiks ir pagarināts līdz 2023. gada 22. decembrim. Projekta īstenošanas laiks ir 49 mēneši, sākot ar 2019.gada 25.novembra.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lv, www.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (ATD) no 2021. gada 14. aprīļa ir projekta partneris.

No 2021. gada 5. augusta uzsākta ATD Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju (BMA) sistēmas un AVIS integrācija. 2022. gada 28. jūlijā veikts izstrādātās integrācijas (2021. gada 5. augustā ATD elektronisko iepirkumu sistēmā izsludinātā darījuma Nr. ATD/2021/19 darbi) akcepttests un 23.augustā parakstīts akcepttesta protokols (pieņemšanas akts), noslēdzot paredzēto darbu pirmo posmu.

 

Ieteikt šo rakstu