Pakalpojumu tarifi

Ministru kabineta noteikumi Nr.848

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis

Rīgā 2018. gada 18. decembrī  (Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 panta otro daļu)

 

1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk - Autotransporta direkcija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Autotransporta direkcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par Autotransporta direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem klients veic samaksu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

4. Autotransporta direkcija sniedz pakalpojumu pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu tās kontā, izņemot gadījumu, kad normatīvajos aktos paredzēts par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu slēgt līgumu. Klienta veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu Autotransporta direkcijas kontā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

4.1. klients par pakalpojumu ir samaksājis Autotransporta direkcijā un Autotransporta direkcija klientam par darījumu ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu;

4.2. klients par pakalpojumu ir samaksājis Autotransporta direkcijas elektroniskajā apkalpošanas vidē (e-pakalpojumos), izmantojot maksājumu apstrādes moduli;

4.3. klients par pakalpojumu ir samaksājis ar naudas pārskaitījumu un nauda ir saņemta Autotransporta direkcijas bankas kontā.

4.1 Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 39. punktā norādīto Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē reģistrētā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību klients veic par katru nākamo gadu ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada datumam, kurā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs reģistrēts Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 677 redakcijā)

5. Ja Autotransporta direkcija ir uzsākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt klienta vainas dēļ vai klients atsakās no pakalpojuma, tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 173. nr.; 2018, 57. nr.).

7. Šo noteikumu 3. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. martā. Līdz 2019. gada 1. martam par Autotransporta direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic, izmantojot gan skaidras, gan bezskaidras naudas norēķinus.

8. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 18. decembra

noteikumiem Nr. 848

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis:

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 677)
 

Nr. p. k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

 (euro)

1. Iesnieguma izskatīšana vadītāja reģistrācijai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili, reģistrācijas datu maiņai vai reģistrācijai, ja reģistrācijas apliecība nozaudēta, nozagta vai iznīcināta 1 gab. 50,00 0,00 50,00
2. Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai vieglajiem automobiļiem, kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā vai starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes) – vienam mēnesim 1 gab. 4,00 0,00 4,00
3. Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 86,00 0,00 86,00
4. Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu – vienam mēnesim 1 gab. 8,00 0,00 8,00
5. Transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā, pārreģistrācija tā darbības (derīguma) laikā, ja mainīta Eiropas Kopienas atļauja, dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 kompl. 8,00 0,00 8,00
6. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 107,00 0,00 107,00
7. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 1 gab. 136,00 0,00 136,00
8. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 79,00 0,00 79,00
9. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 1 gab. 114,00 0,00 114,00
10. Maršruta atļaujas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts – vienam gadam 1 gab. 22,00 0,00 22,00
11. Maršruta atļaujas kopijas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maršruta atļaujas un attiecīgās kopijas pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 8,00 0,00 8,00
12. Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīves vietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem 1 gab. 93,00 0,00 93,00
13. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga to citu ETMK dalībvalstu teritorijās, kuras noteikušas teritoriālos ierobežojumus 1 gab. 342,00 0,00 342,00
14. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga to ETMK dalībvalstu teritorijās, kuras noteikušas teritoriālos ierobežojumus, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju 1 gab. 258,00 0,00 258,00
15. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem bez teritoriāliem ierobežojumiem 1 gab. 414,00 0,00 414,00
16. Gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem 1 gab. 57,00 0,00 57,00
17. Īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga to citu ETMK dalībvalstu teritorijās, kuras noteikušas teritoriālos ierobežojumus 1 gab. 33,00 0,00 33,00
18. Īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga to ETMK dalībvalstu teritorijās, kuras noteikušas teritoriālos ierobežojumus, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju 1 gab. 26,00 0,00

26,00

19. Īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem 1 gab. 12,00 0,00 12,00
20. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem 1 gab. 8,00 0,00 8,00
21. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem 1 gab. 8,00 0,00 8,00
22. Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem – vienam mēnesim 1 kompl. 3,00 0,00 3,00
23. INTERBUS brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un Eiropas Kopienas brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem un neregulāriem kabotāžas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 1 gab. 29,00 0,00 29,00
24. Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 37,00 0,00 37,00
25. Atkārtota pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 22,00 0,00 22,00
26. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 79,00 0,00 79,00
27. Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 100,00 0,00 100,00
28. Digitālā tahogrāfa kontroles kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 100,00 0,00 100,00
29. Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 136,00 0,00 136,00
30. Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 70,00 0,00 70,00
31. Atkārtota drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 53,00 0,00 53,00
32. Licences kartītes pārreģistrācija pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā vai starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes), licences kartītes darbības (derīguma) laikā, ja mainīta licence vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, dublikāta izsniegšana zaudētās licences kartītes vietā 1 gab. 3,00 0,00 3,00
33. Eiropas Kopienas atļaujas pārreģistrācija komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā atļaujas darbības (derīguma) laikā, ja mainīti pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 10,00 0,00 10,00
34. Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas pārreģistrācija komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu apliecinātās kopijas darbības (derīguma) laikā, ja mainīta Eiropas Kopienas atļauja vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 6,00 0,00 6,00
35. Sertifikāta pārreģistrācija pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem sertifikāta darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, vai dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 kompl. 6,00 0,00 6,00
36. Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 gab. 6,00 0,00 6,00
37. Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 gab. 6,00 0,00 6,00
38. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja (kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili) reģistrācija Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē 1 gab. 2800,00 0,00 2800,00
39. Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē reģistrētā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība 1 gab./gadā 950,00 0,00 950,00

Piezīme: *  pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” saimnieciskās darbības ietvaros sniegto pakalpojumu cenrādis:

Nr.

p.k.

 Maksas pakalpojuma veids

 Mērvienība

Izcenojums bez PVN (euro)

 Izcenojums ar PVN 21% (euro)*

 1.

 Izdoto grāmatu, brošūru realizācija

  

 

  

 1.1.

 Normatīvo dokumentu sakopojums „Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi (ADR)” I un II daļa

 1 komplekts

49.80

60.26

 

 1.2.

 Normatīvo dokumentu sakopojums kompaktdiska formātā „Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi (ADR)” I un II daļa

(Lūgums iepriekš pieteikt!)

 1 komplekts

6.03

7.30

 

 2.

 Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju izgatavošana

  

 

  

 2.1.

 Kopēšana un laminēšana:

  

 

  

 2.1.1.

 A4 formāta kopēšana

 1 lpp.

0.18

0.22

 2.1.2.

 A3 formāta kopēšana  

 1 lpp.

0.24

0.29

 2.1.3.

 A4 formāta laminēšana

 1 gab.

0.48

0.59

 2.1.4.

 A5 formāta laminēšana  

 1 gab.

0.36

0.43

 2.1.5.

 A7 formāta laminēšana

 1 gab.

0.28

0.34

 2.2.

 Rakstiskas izziņas izsniegšana

 1 izziņa

4.98

6.03

 2.3.

 Rakstiskas izziņas izsniegšana, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus

 1 izziņa

12.09

14.63

 2.4.

 Sagatavoto dokumentu sūtīšana pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtījuma adresāta maiņa (līdz 250g), pēc klienta pieprasījuma

1 sūtījums

6.28

7.60

 2.5.  Vienas digitālās kartes nosūtīšana, kā ierakstīts pasta sūtījums, sūtījuma adresāta maiņa 1 sūtījums 4.96 6.00
 2.6.  Vienas digitālās kartes nosūtīšana, kā apdrošināts pasta sūtījums, sūtījuma adresāta maiņa 1 sūtījums 6.03 7.30
 2.7. Sagatavoto dokumentu sūtīšana ar DPD Latvija pakomātu Latvijas robežās 1 sūtījums 3.06 3.70
 2.8. Sagatavoto dokumentu sūtīšana ar Omniva pakomātu Latvijas robežās 1 sūtījums 2.60 3.15

 3.

 Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana

  

 

  

 3.1.

 Konsultācijas un ieteikuma sniegšana

 1 stunda

28.46

 

34.43

 

 3.2.

 Tulkošana no svešvalodas valsts valodā

 1800 zīmes

7.11

8.61

 3.3.

 Lekcijas un apmācības (par vienu cilvēku; grupā ne mazāk kā 10 cilvēku)

 1 akadēmiskā stunda

7.11

8.61

 4.

 Veidlapu realizācija

  

 

  

 4.1.

 CMR pavadzīmes:

  

 

  

 4.1.1

 komplekts no 6 pavadzīmēm

 1 komplekts

0.43

0.52

 4.1.2.

 komplekts no 12 pavadzīmēm

 1 komplekts

0.85

1.03

 5.

 Semināru organizēšana

  

 

  

 5.1.

 Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem

 1 diena

56.91

68.87

 5.2.

 Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem ar   prezentācijas tehniku un inventāru

1 diena

85.37

103.30

6.

 Datu apmaiņa

 

   

6.1.

Autotransporta direkcijas informācijas sistēmas tiešsaistes datu apmaiņas pieslēguma izmantošana

1 mēnesis

150.00**

181.50**

 

*  šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41.panta pirmās daļas 1.punktu.

** lietotājiem, kuri ir reģistrējuši tīmekļvietni vai mobilo lietotni Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē, veikuši reģistrācijas apmaksu saskaņā ar 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 848 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”, maksa nosakāma proporcionāli, dalot pakalpojuma mēneša maksu ar reģistrēto uzņēmumu skaitu, kas izmanto pakalpojumu. Pakalpojuma izcenojums tiek pārskatīts brīdī, kad mainās pakalpojuma izmantotāju skaits un piemērojams no nākamā kalendārā mēneša.


Ieteikt šo rakstu