Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Pasažieru komercpārvadājums ar vieglo automobili ir pārvadājums līdztekus taksometru pakalpojumiem, kurš tiek piedāvāts, pieprasīts un apstiprināts, izmantojot, tikai elektronisko sakaru līdzekļus tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, un par kuru apmaksa tiek veikta tikai bezskaidrā naudā.

Pasažieru komercpārvadājums ar vieglo automobili ir tiesīgs veikt komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci). Speciālā atļauja jeb licence tiek izsniegta uz četriem gadiem.

Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošiem M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem.

Licences saņemšanas prasības

  1. Pārvadātājs ir reģistrēts komercreģistrā.
  2. Pārvadātājam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kura kopsumma pārsniedz likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras, sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

Autotransporta direkcija septiņu darbdienu laikā pārbauda pārvadātāja atbilstību noteiktajām prasībām komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē. Atbilstības gadījumā tiek izsniegta licence uz četriem gadiem.

Speciālo atļauju jeb licenci izsniedz ar ieraksta izdarīšanu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu paziņo un licence stājas spēkā dienā, kad informācija par licences izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība kādai no noteiktajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka izsniegt speciālo atļauju jeb licenci, par atteikumu paziņojot uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Atteikums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Nosacījumi neattiecas uz taksometru pārvadājumiem – to licencēšanu veic deviņu republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni.

Pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai no uzņēmuma konta ir maksājama Valsts nodeva 50 eiro apmērā. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai: LV72TREL1060170921910, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22).

Ja iesniegums tiek iesniegts izmantojot ATD e-pakalpojumus: https://e.atd.lv ,Valsts nodeva 50 eiro apmērā ir maksājama, izmantojot elektronisko iesniegumu!

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Normatīvie akti

 
Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).

Ieteikt šo rakstu