Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Līdztekus taksometru pakalpojumiem pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili ir tiesīgs veikt komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci). Pārvadātājs veic pārvadājumu pakalpojumu, pieņemot pieprasījumu tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā aplikācijā, kuras programma nodrošina iespēju tiešsaistē pieprasīt, akceptēt, apstiprināt un atteikt pakalpojumu, aprēķināt braukšanas maksu un veikt apmaksu bezskaidrā naudā.

Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar M1 kategorijas vieglo transportlīdzekli, kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas.

Speciālā atļauja jeb licence dod tiesības pārvadātājam veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā vai turējumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Speciālā atļauja jeb licence tiek izsniegta uz četriem gadiem.

Licences saņemšanas prasības

  1. Pārvadātājs ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta.
  2. Pārvadātājam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kura kopsumma pārsniedz likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.
  3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā pārvadātājam, kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem nav nenomaksātu administratīvo sodu ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā.

Pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai ir maksājama Valsts nodeva 50 eiro apmērā. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai: LV15TREL1060000921900; reģistrācijas numurs: 90000050138; BIC kods: TRELLV22.

Autotransporta direkcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pārbauda pārvadātāja atbilstību noteiktajām prasībām Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē un Sodu reģistrā. Atbilstības gadījumā tiek izsniegta licence uz četriem gadiem.

Speciālo atļauju jeb licenci izsniedz ar ieraksta izdarīšanu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu paziņo un licence stājas spēkā dienā, kad informācija par licences izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība kādai no noteiktajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka izsniegt speciālo atļauju jeb licenci, par atteikumu paziņojot uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Atteikums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Nosacījumi neattiecas uz taksometru pārvadājumiem – to licencēšanu veic deviņu republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni.

Pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai no uzņēmuma konta ir maksājama Valsts nodeva 50 eiro apmērā. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai: LV15TREL1060000921900; reģistrācijas numurs: 90000050138; BIC kods: TRELLV22.

Iesniedzamie dokumenti

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu