Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāts starptautiskiem pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem vienam mēnesim
 
3.00
Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.

Sertifikāts starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem, kura forma un saturs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vienāds, nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt starptautiskos pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu, kas paredzēts deviņu un vairāk cilvēku, neskaitot autovadītāju, pārvadāšanai, piemēram, uzņēmuma darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Lai saņemtu sertifikātu, autobusa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Tie komersanti, kuriem ir licence komercpārvadājumu veikšanai, var saņemt sertifikātus starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem tikai tiem autobusiem, kuri tiek izmantoti tikai un vienīgi tādu komersanta darbības veidu nodrošināšanai, kas nav saistīti ar komercpārvadājumiem. Nav iespējama situācija, ka autotransporta līdzeklim vienlaicīgi ir pašpārvadājumu sertifikāts un licences kartīte.

Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam. 

Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts). Sertifikāta oriģinālam jāatrodas autobusā, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006

  • Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
  • Autopārvadājumu likums

  • Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu