Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu – vienam mēnesim
 
9.92

Pārvadātājam, kuram ir izsniegta Eiropas Kopienas atļauja kravu komercpārvadājumiem, atbilstoši regulas Nr.1072/2009 4.panta 3.punktam, izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā uz konkrētu kravas transportlīdzekli. Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Eiropas Kopienas atļaujas kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu derīguma termiņu.

Ja starptautiskie kravas komercpārvadājumi tiek veikti ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kuru maksimālā pilnā masa (ieskaitot piekabes) pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas un, kuriem piemēro Regulas (EK) Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā noteiktās zemākās finanšu prasības, uz Eiropas Kopienas atļaujas vai tās apliecinātas kopijas iedaļā “Īpašas piezīmes” raksta: “≤ 3,5 t”.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātai kopijai jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošana kravu komercpārvadājumu veikšanai 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 6. aprīļa Direktīvā (ES) 2022/738, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem un  Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem" noteikto, kravas pārvadājumiem ar kravas automobili var izmantot autotransporta līdzekli, ko iznomā no citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma (juridiskas personas) ar nosacījumu, ka šis autotransporta līdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un tiek izmantots saskaņā ar Regulu (EK) 1071/2009 un Regulu (EK) Nr.1072/2009.  

Ja pārvadātāja rīcībā  ir 2 (divi) vai 3 (trīs) autotransporta līdzekļi, ir atļauts papildus izmantot 1 (vienu) citā dalībvalstī reģistrētu autotransporta līdzekli. Ja autoparks sastāv no 4 (četriem) vai vairāk autotransporta līdzekļiem, citā dalībvalstī reģistrēti nomāti autotransporta līdzekļi var sastādīt līdz 25 % no Pārvadātāja kravas autotransporta līdzekļu parka.

No citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma iznomātu kravas autotransporta līdzekli bez reģistrācijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā kravas komercpārvadājumu veikšanai var izmantot ne ilgāk par 30 dienām kalendāra gada laikā.

Lai saņemtu Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, Pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno:  

  • autotransporta līdzekļa nomas  līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs (ja līgums nav latviešu vai angļu valodā, tad jāpievieno līguma tulkojums latviešu valodā); 
  • citā dalībvalstī reģistrēta kravas autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecību vai tās kopiju; 
  • citā dalībvalstī reģistrēta kravas autotransporta līdzekļa tehniskās apskates protokolu vai tā kopiju.

Ja Pārvadātājs vēlas nomāto autotransporta līdzekli izmantot ilgāk par 30 dienām kalendārā gada laikā, tam ir iespēja autotransporta līdzekli reģistrēt Latvijā uz laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) gadus, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” 74. punktā noteikto.

Informācija par autotransporta līdzekļa reģistrāciju uz laiku Latvijā,  ir pieejama Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” mājas lapā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu