Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu – vienam mēnesim
 
7.11

Pārvadātājam, kuram ir izsniegta Kopienas atļauja kravas komercpārvadājumiem atbilstoši regulas Nr.1072/2009 4.panta 3.punktam, izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecināto kopiju komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā ar konkrētu kravas automobili. Kopienas atļaujas kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Kopienas atļaujas kravas komercpārvadājumiem derīguma termiņu.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu Kopienas atļaujas, kopiju transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto autotransporta līdzekļu skaitam.

Apliecinātai Kopienas atļaujas kopijai jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
  • Autopārvadājumu likums

Ieteikt šo rakstu