Tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

Tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

Pieteikuma izskatīšana pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai

2800 EUR

Reģistrēta tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība, gada maksa

1223,09 EUR

Reģistrācija nepieciešama jebkuram komersantam, kurš uz līguma pamata sadarbojas ar pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili un/vai pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru veicējiem Latvijas teritorijā un tiešsaistes režīmā (ar tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes starpniecību) organizē autopārvadājumus, un sniedz saistītus pakalpojumus.

Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs un pārvadātājs, kas sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, ir solidāri atbildīgi par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanu. Pakalpojuma sniedzējam atļauts reģistrēt un piedāvāt tikai licencētus pārvadātājus, Taksometru vadītāju reģistrā reģistrētus autovadītājus un autotransporta līdzekļus, kuriem ir darbībā esošas licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru vai vieglo transportlīdzekli.

Reģistrācijas pienākums neattiecas uz pārvadātāja izstrādāta (valdījumā esoša) tiešsaistes rīka izmantošanu, par kura funkcionalitāti un fiksēto informāciju atbild pats attiecīgais pārvadātājs, un caur kuru pārvadājumu organizēšana notiek tikai ar attiecīgā pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem.

 

Reģistrācijas prasības:

1. Pakalpojuma sniedzējs kā komersants reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī.

2. Pakalpojuma sniedzējam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

3. Pakalpojuma sniedzējam nav neizpildītu Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegto rakstveida apņemšanos un Patērētāju tiesību aizsardzības centra piemēroto lēmumu.

4. Informācijas apstrāde par komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem tiek veikta Eiropas Savienības dalībvalstī vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstī un glabāta vismaz piecus gadus.

5. Pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nodrošina:

  • informāciju par komercpārvadājumu pakalpojumu, tarifiem, papildmaksu par papildu pakalpojumiem, pārvadātāju, autovadītāju un autotransporta līdzekli, kā arī iespēju pieprasīt autotransporta līdzekli, kas piemērots personai ar kustību traucējumiem.
  • iespēju tiešsaistē pieprasīt un apstiprināt komercpārvadājumu pakalpojumu.
  • pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili — iespēju aprēķināt braukšanas maksu un veikt samaksu tiešsaistē bezskaidras naudas norēķinus, kā arī brauciena beigās pasažierim uz elektroniskā pasta adresi nosūtīt elektroniski sagatavotu rēķinu un informāciju par saņemto komercpārvadājumu pakalpojumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums, kurā norādīts:

  • pakalpojuma sniedzēja nosaukums;
  • juridiskā adrese;
  • reģistrācijas numurs;
  • elektroniskā pasta adrese;
  • tīmekļvietnes adrese vai mobilās lietotnes nosaukums;
  • datu par Latvijas teritorijā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvātajiem, pārvadātāja atteiktajiem un veiktajiem pasažieru komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem, glabāšanas un apstrādes vieta.

2. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieka pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu sniedzējs nav tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieks.

3. Ārvalsts komercdarbību reģistrējošas institūcijas izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības kopija, ja pakalpojumu sniedzējs reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

4. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitātes un norādāmās informācijas apraksts, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumu Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”. III nodaļā noteiktajam.

 

Iesnieguma izskatīšanas termiņš – 30 dienas.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu.

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu