Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem (vienam mēnesim)
 
4.00

Lai licencēts komersants varētu veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglo automobili līdz četrām pasažieru sēdvietām, ir jāsaņem licences kartīte (licences kartīte tiek izsniegta katram pārvadātāja transportlīdzeklim pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai). Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir saņēmis speciālo atļauju jeb licenci komercpārvadājumu veikšanai.

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

  1. Pārvadātājam ir derīga licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili.
  2. Transportlīdzeklis atbilst M1 vieglā transportlīdzekļa kategorijai un tam transportlīdzekļa tehniskajos datos reģistrētas ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas.
  3. Valsts tehniskajā apskatē fiksētais transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa ir "0" vai "1".
  4. Transportlīdzeklis Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts pārvadātāja īpašumā vai turējumā.
  5. Transportlīdzeklis nav reģistrēts kā taksometrs.

Autotransporta direkcija septiņu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pārbauda transportlīdzekļa atbilstību noteiktajām prasībām Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un atbilstības gadījumā izsniedz licences kartīti uz termiņu, kas nepārsniedz:

  1. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;
  2. atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu;
  3. termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks;
  4. periodu, par kuru veikts maksājums par licences kartītes izsniegšanu.

Licences kartīti izsniedz ar ieraksta veikšanu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informāciju par licences kartītes izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka pirms licences kartītes saņemšanas maksājams valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas avanss - 130 EUR kalendāra mēnesī par katru vieglo automobili, ar kuru tiek veikti pasažieru komercpārvadājumi.

Maksājums jāveic kontā LV25TREL813005611100B:

- saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
- saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
- saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.

 

Veicot maksājumu pārvadātājam jānorāda:

- reģistrācijas kods;
- pilns nosaukums;
- vieglā automobiļa, par kuru tiek veikts maksājums, valsts reģistrācijas numurs;
- kalendāra mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums.

 

Iesniedzamie dokumenti

Normatīvie akti


Ieteikt šo rakstu