ES normatīvie akti

Eiropas Savienības regulas autopārvadājumu jomā

 • Komisijas 2022. gada 2. maija Īstenošanas Regula (ES) 2022/694, ar ko Regulu (ES) 2016/403 groza attiecībā uz jauniem nopietniem Savienības noteikumu pārkāpumiem, kuri var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu.
 • Komisijas 2021. gada 9. decembra Īstenošanas Regula (ES) 2021/2179 par tās publiskās saskarnes funkcijām, kas savienota ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu un ko izmanto attiecībā uz autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā.
 • Komisijas 2021. gada 16. jūlija Īstenošanas Regula (ES) 2021/1228, ar kuru Īstenošanas regulu (ES) 2016/799 groza attiecībā uz viedo tahogrāfu un to komponentu konstrukcijas, testēšanas, uzstādīšanas, darbības un remonta prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1054, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1056, par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīva (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012.
 • Komisijas 2017. gada 23. marta īstenošanas Regula (ES) Nr. 2017/548, ar ko nosaka standarta veidlapu rakstveida paziņojumam par tahogrāfa plombas noņemšanu vai nolaušanu.
 • Komisijas 2016. gada 18. marta Regula (ES) Nr. 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu.
 • Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu.
 • Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004.
 • Komisijas 2010. gada 1. jūlija Regula (ES) Nr. 581/2010 par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra  Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.
 • Komisijas 2009. gada 16. decembra Regula (ES) Nr.1266/2009 ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.
 • Komisijas 2009.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr.68/2009, ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85.
 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEK par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu.
 • Padomes 1992. gada. 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3912/92 par kontroles pasākumiem, ko veic Kopienas teritorijā autoceļu un iekšējo ūdensceļu transporta jomā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā trešā valstī.
 • Padomes 1990.gada 21.decembra Regula (EEK) Nr. 3916/90 par pasākumiem, kas veicami kravu autopārvadājumu tirgus krīzes gadījumā.
 • Padomes 1989.gada 21.decembra Regula (EEK) Nr. 4058/89 par likmju noteikšanu kravu autopārvadājumiem starp dalībvalstīm.

Ieteikt šo rakstu