Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem

Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem

Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu – vienam mēnesim
 
7.11

Pārvadātājam, kuram ir izsniegta Eiropas Kopienas atļauja starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu, atbilstoši Regulas Nr.1073/2009 4.panta 2.punktam izsniedz Eiropas Kopienas atļaujas apliecināto kopiju pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Eiropas Savienības teritorijā ar konkrēto autobusu. Kopienas atļaujas kopiju izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt pasažieru komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu Kopienas atļaujas kopiju, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto autotransporta līdzekļu skaitam.

Apliecinātai Kopienas atļaujas kopijai jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
  • Autopārvadājumu likums

Ieteikt šo rakstu