Vispārīgs apraksts par direkciju

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Misija

Autotransporta direkcijas misija ir organizēt sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas tirgū kravu un pasažieru pārvadātājiem, rūpējoties par sakārtotas pārvadājumu sistēmas uzturēšanu, vienlīdzīgu apstākļu radīšanu visiem pārvadātāju uzņēmumiem un sniedzot atbalstu uzņēmējiem komercpārvadājumu uzsākšanā un īstenošanā.

Vīzija

Autotransporta direkcija ir autopārvadājumu un sabiedriskā transporta industrijā atpazīstama kā atbildīgs un mūsdienīgs uzņēmums, kas piedāvā augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas un profesionālu atbalstu.

Pamatvērtības

Autotransporta direkcijas pamatvērtības atspoguļo kapitālsabiedrības identitāti – principus un uzskatus, – tās tiek iedzīvinātas ikdienas darbā, komunicējot ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem, padotajiem un vadību. Vērtības kļūst izšķiroši svarīgas situācijās, kurās darba instrukcijas nespēj palīdzēt.

Autotransporta direkcija ir saņēmusi starptautiskā standarta ISO 9001:2015 sertifikātu. 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu izdots Ētikas kodekss, kas nosaka ētikas pamatprincipus, lai uzlabotu Autotransporta direkcijas darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Autotransporta direkcijai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu. Ētikas kodeksā noteiktos principus darbinieki ievēro pildot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, bet situācijās, kuras nav minētas šajos noteikumos, – rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības un morāles normām.

 

 


Ieteikt šo rakstu