Atalgojuma politika

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām
Aktualizēta uz 09.06.2022.

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Piemaksa par darbinieka aizvietošanu prombūtnes laikā vai par vakanta amata pienākumu pildīšanu

Līdz 20% no mēnešalgas

Saskaņā ar Nolikumu par VSIA “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.

-Piešķir par prombūtni, kas ilgāka par trim darba;

  • var piešķirt vairākiem darbiniekiem, nepārsniedzot kopējo piemaksas apjomu.

2.

Piemaksa par papildu pienākumu veikšanu

Līdz 20% no mēnešalgas

Saskaņā ar Nolikumu par VSIA “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.

- Piešķir par tādu papildu pienākumu veikšanu, kas nav saistīta ar cita darbinieka aizvietošanu prombūtnes laikā vai vakanta amata pienākumu pildīšanu.

3.

Virsstundu darbs vai darbs svētku dienās

100% no stundas vai darba algas likmes.

Saskaņā ar Darba likumu un Nolikumu par VSIA “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.

4.

Komandējuma darba stundu kompensācija brīvdienās

100% no stundas vai darba algas likmes.

Saskaņā ar Darba likumu un Nolikumu par VSIA “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.

5.

Piemaksa par darbu iepirkumu komisijas sastāvā vai darba grupā

Līdz 30% no mēnešalgas

- Var piešķirt par dalību vairākās komisijās un/vai darba grupās, nepārsniedzot kopējo piemaksas apjomu.

- Darba grupas ietvaros piemaksa ilgums kalendārajā gadā nevar pārsniegt septiņus mēnešus.

6.

Prēmija

Dažāds % sadalījums atkarībā no novērtējuma

Saskaņā ar darba novērtējumu, var pretendēt pēc pārbaudes laika beigām.

7.

Naudas balva saistībā ar valstij vai VSIA “Autotransporta direkcija” svarīgu notikumu

Mēnešalgas apmērā

Var pretendēt pēc pārbaudes laika beigām.

8.

Naudas balva, izbeidzot darba tiesiskās attiecības

Ne vairāk kā divu mēnešalgu apmērā.

Nepiešķir izbeidzot darba tiesiskās attiecības pārbaudes laikā.

 
Informācija par sociālajām garantijām
Aktualizēta uz 09.06.2022.

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Pabalsts

1000 EUR

Pirmās pakāpes radinieka nāves gadījumā.

Var pretendēt uz pabalsta izmaksu pēc pārbaudes laika beigām.

2.

Pabalsts

1000 EUR

Bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā (par katru bērnu).

- Var pretendēt uz pabalsta izmaksu pēc pārbaudes laika beigām.

- Piešķir vienam no vecākiem, ja abi ir darba tiesiskajās attiecībās ar VSIA “Autotransporta direkcija”.

3.

Pabalsts

500 EUR

Ja apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadiem (par katru bērnu).

Var pretendēt uz pabalsta izmaksu pēc pārbaudes laika beigām.

Piešķir reizi kalendārajā gadā.

4.

Pabalsts

 

Līdz 1000 EUR

Pabalsts citos neparedzētos gadījumos.

Var pretendēt uz pabalsta izmaksu pēc pārbaudes laika beigām.

Piešķir ar Valdes lēmumu.

5.

Pabalsts

Mēnešalgas apmērā

Vienreizējs pabalsts kalendārā gada ietvaros, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

- Piešķir reizi kalendārajā gadā.

- Piešķir pēc Sabiedrībā nepārtraukti nostrādāta viena gada.

- Netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu.

-Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, netiek izmaksāts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

6.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

28 kalendāra dienas

Saskaņā ar Darba likumu.

7.

Apmaksāta brīvdiena

1 diena

Pirmajā skolas dienā vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības 1.-4. klasē.

8.

Apmaksātas brīvdienas

 

Līdz 5 darba dienām kalendāra gadā

Par asins vai asins komponentu nodošanu.

- Brīvdiena jāizmanto gada laikā no asins nodošanas dienas.

9.

Apmaksātas brīvdienas

Līdz 2 darba dienām

Pirmās pakāpes radinieka nāves gadījumā.

10.

Papildatvaļinājums

3 darba dienas

Vecākiem, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem.

- Var pretendēt pēc Sabiedrībā nepārtraukti nostrādātiem sešiem mēnešiem saskaņā ar Darba likuma 150.panta trešo daļu.

- Piesaistīts darbinieka darba gadam.

- Jāizmanto divu gadu laikā saskaņā ar Darba likuma 31.panta pirmo daļu.

11.

Papildatvaļinājums

 

1 darba diena

Vecākiem, kuru apgādībā ir bērns līdz 14 gadu vecumam - 1 brīvdiena.

- Var pretendēt pēc Sabiedrībā nepārtraukti nostrādātiem sešiem mēnešiem saskaņā ar Darba likuma 150.panta trešo daļu.

- Piesaistīts darbinieka darba gadam.

- Jāizmanto divu gadu laikā saskaņā ar Darba likuma 31.panta pirmo daļu.

12.

Papildatvaļinājums

2 darba dienas

Vecākiem, kuru apgādībā ir divi bērni līdz 14 gadu vecumam.

- Var pretendēt pēc Sabiedrībā nepārtraukti nostrādātiem sešiem mēnešiem saskaņā ar Darba likuma 150.panta trešo daļu.

- Piesaistīts darbinieka darba gadam.

- Jāizmanto divu gadu laikā saskaņā ar Darba likuma 31.panta pirmo daļu.

13.

Apmaksāts papildatvaļinājums

Līdz 6 darba dienām

Atkarībā no darba izpildes novērtējuma.

-Var pretendēt pēc pārbaudes laika beigām.

-Jāizmanto divu gadu laikā saskaņā ar Darba likuma 31.panta pirmo daļu.

-Piesaistīts kalendārajam gadam.

14.

Mācību atvaļinājums

Līdz 20 darba dienām bez darba samaksas saglabāšanas

 

15.

Mācību maksas segšana

Līdz 30% no mācību gada maksas

- Var pretendēt pēc pārbaudes laika beigām.

16.

Sabiedriskā transporta (t.sk. dzelzceļa transporta) izdevumu kompensācija

35 EUR/mēn.

- Nekompensē taksometra izdevumus.

17.

Redzes korekcijas līdzekļi (brilles, kontaktlēcas)

Ne vairāk kā 100 EUR/gadā

- Var pretendēt pēc pārbaudes laika beigām.

18.

Veselības apdrošināšanas polise

Katram amatam atšķirīgs, ņemot vērā polises darbības termiņu

- Piešķir pēc pārbaudes laika beigām, izņemot amatu kategorijas, kur darbinieks veic uzraudzības un kontroles pasākumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un sabiedriskajos transportlīdzekļos, vai Sabiedrības saimniecības pārzinis (autotransporta pārvaldnieks) – piešķir no pirmās tiesisko attiecību dienas.

- darbiniekiem ar nepilnu darba laiku tiek piemērots līdzfinansējums proporcionāli darba laikam (darba stundām).

- var piešķirt uz noteiktu laiku pieņemtam darbiniekam ar līguma termiņu, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem.

 

Ieteikt šo rakstu