Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Iesniegums digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana
 
100.00

Iegādājoties transportlīdzekli, kas aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu, pirms to sākt ekspluatēt, ir jāievieto uzņēmuma karte tahogrāfā, lai identificētu konkrēto transportlīdzekli atbilstoši uzņēmumam. Pirmo reizi ievietojot uzņēmuma karti tahogrāfā, displejā parādīsies uzņēmuma nosaukums un jautājums „atvērt firmu?”, tad nepieciešams nospiest apstiprinājuma pogu. Tahogrāfa atmiņā tiks atvērts konkrētā uzņēmuma fails jeb mape, kur glabāsies visa informācija par transportlīdzekli un autovadītājiem, kuri izmantojuši šo transportlīdzekli. Šādā veidā tiek ierobežota piekļuve datiem tahogrāfā. Informācijai tahogrāfā būs iespējams piekļūt tikai ar šā uzņēmuma karti, kontroles institūcijas kartes palīdzību vai akreditētas tahogrāfa montiera darbnīcas karti. Tādejādi tiek nodrošināta informācijas konfidencialitāte par transportlīdzekli, kā arī fizisko personu datu aizsardzība. Kad uzņēmums transportlīdzekli nodot kādam citam uzņēmumam vai pārdod, tad ar uzņēmuma karti nepieciešams „aizvērt firmu”, tādejādi tiek slēgts fails jeb mape, kurā glabājās konkrētā uzņēmuma informācija. Nākamais transportlīdzekļa lietotājs vai īpašnieks ar savu uzņēmuma karti „atver firmu” un izveido savu jaunu failu jeb mapi.

Uzņēmuma karte paredzēta digitālajā vai viedajā tahogrāfā reģistrēto ar transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja darbību saistīto datu attēlošanai, lejupielādei, izdrukai vai bloķēšanai, lai cits transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ar tiem nevarētu iepazīties. Uzņēmuma karte ir nepieciešama visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem, kuru rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas ir aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaites nolūkā.

Uzņēmuma karti izsniedz uz pieciem gadiem.

Uzņēmuma kartes pirmreizējās izsniegšanas vai atjaunošanas uz jaunu termiņu garantētais kartes izsniegšanas termiņš ir 15 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas un apmaksas dienas.

Gadījumā, ja karte nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to izsniedz piecu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un/vai apmaksas dienas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
  • Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu
  • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu