Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Licences kartītes izsniegšana kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā – vienam mēnesim
 
5.45

Lai pārvadātājs varētu veikt kravas komercpārvadājumus ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas Latvijas teritorijā, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja transportlīdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai un ar konkrēto transportlīdzekli ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

Ja kravas komercpārvadājumi tiek veikti ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas un, kuriem piemēro Regulas (EK) Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā noteiktās zemākās finanšu prasības un to iesniegumā norādījis pārvadātājs - licences kartītē tiek veikta atzīme “≤ 3,5 t”.

 

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence)  kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli.
 2. Transportlīdzeklim ir izsniegta atļauja vai pagaidu atļauja (tehniskajā apskatē “2”) piedalīties ceļu satiksmē.
 3. Ja transportlīdzeklis nav pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet nomāts, nomai jābūt noformētai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumiem Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”.
 4. Licences kartīti izsniedz uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
 5. Pārvadātāja apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošana kravu komercpārvadājumu veikšanai 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 6. aprīļa Direktīvā (ES) 2022/738, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem un  Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem" noteikto, kravas pārvadājumiem ar kravas automobili var izmantot autotransporta līdzekli, ko iznomā no citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma (juridiskas personas) ar nosacījumu, ka šis autotransporta līdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un tiek izmantots saskaņā ar Regulu (EK) 1071/2009 un Regulu (EK) Nr.1072/2009.  

Ja pārvadātāja rīcībā  ir 2 (divi) vai 3 (trīs) autotransporta līdzekļi, ir atļauts papildus izmantot 1 (vienu) citā dalībvalstī reģistrētu autotransporta līdzekli. Ja autoparks sastāv no 4 (četriem) vai vairāk autotransporta līdzekļiem, citā dalībvalstī reģistrēti nomāti autotransporta līdzekļi var sastādīt līdz 25 % no Pārvadātāja kravas autotransporta līdzekļu parka.

No citā dalībvalstī dibināta uzņēmuma iznomātu kravas autotransporta līdzekli bez reģistrācijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā kravas komercpārvadājumu veikšanai var izmantot ne ilgāk par 30 dienām kalendāra gada laikā.

Lai saņemtu licences kartīti, Pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno:  

 • autotransporta līdzekļa nomas  līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs (ja līgums nav latviešu vai angļu valodā, tad jāpievieno līguma tulkojums latviešu valodā); 
 • citā dalībvalstī reģistrēta kravas autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecību vai tās kopiju; 
 • citā dalībvalstī reģistrēta kravas autotransporta līdzekļa tehniskās apskates protokolu vai tā kopiju.

Ja Pārvadātājs vēlas nomāto autotransporta līdzekli izmantot ilgāk par 30 dienām kalendārā gada laikā, tam ir iespēja autotransporta līdzekli reģistrēt Latvijā uz laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) gadus, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” 74. punktā noteikto.

Informācija par autotransporta līdzekļa reģistrāciju uz laiku Latvijā, ir pieejama Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” mājas lapā.Licences kartīti izsniedz ar ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informācija par licences kartītes izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
 • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu