Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem

Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem

Iesniegums vienreizējās atļaujas kravas starptautiskajiem pārvadājumiem saņemšanai
 
11.80

Lai veiktu starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu, atbilstoši starpvalstu divpusējiem līgumiem par starptautiskajiem autopārvadājumiem Latvijas pārvadātājam ir jāsaņem starptautisko kravas pārvadājumu atļauja. Tā dod pārvadātājam tiesības veikt starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu starp Latviju un attiecīgo valsti, tranzītā cauri šai valstij, kā arī starp attiecīgo valsti un kādu trešo valsti, ievērojot atļaujā norādītos izmantošanas nosacījumus. Atļaujas ir nepieciešamas, braucot uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja tiek veikts pārvadājums uz/no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Informācija par valstīm, kurās nepieciešamas atļaujas, atļauju veidiem un skaitu ir pieejama sadaļā Informācija pārvadātājiem.

Atļaujas var saņemt pārvadātājs, kuram ir darbībā esoša Eiropas Kopienas atļauja kravas pārvadājumiem, tā pilnvarotā persona, pašpārvadājuma veicējs vai pašpārvadājuma veicēja pilnvarotā persona.

Ja kādas valsts atļauju skaits nenodrošina pārvadātāju pieprasījumu, atļaujas izsniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 11. punktā norādītos kritērijus. Informācija par valstīm, kurām pārvadātājiem izsniedzamo atļauju skaits ir ierobežots, pieejama sadaļā Vienreizējās atļaujas .

Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu, attiecīgajai atļaujai visā brauciena laikā jāatrodas autotransporta līdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Mēneša laikā pēc atļaujas izmantošanas pārvadātājam tā jānodod Autotransporta direkcijā.

Iesniedzamie dokumenti:

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu