Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem

Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem

Iesniegums komercpārvadājumu vienreizējās atļaujas kravas starptautiskajiem pārvadājumiem saņemšanai
 
8.00

Latvijas autopārvadātājam, veicot starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu, atbilstoši starpvalstu divpusējiem līgumiem par starptautiskajiem autopārvadājumiem nepieciešams saņemt autopārvadājumiem paredzētās starptautisko kravas pārvadājumu atļaujas. Atļauja dod pārvadātājam tiesības, ievērojot tajā minētos izmantošanas nosacījumus, veikt starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu starp Latviju un attiecīgo valsti, tranzītā cauri šai valstij, kā arī starp attiecīgo valsti un kādu trešo valsti. Atļaujas ir nepieciešamas, braucot uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja tiek veikts pārvadājums uz/no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Informāciju par valstīm, kurās nepieciešamas atļaujas un kādiem pārvadājuma veidiem, un to skaitu iespējams iegūt mājaslapas sadaļā Informācija pārvadātājiem un Autotransporta direkcijā.

Atļaujas var saņemt pārvadātājs, kuram ir darbībā esoša Eiropas Kopienas atļauja kravas pārvadājumiem, tā pilnvarotā persona, pašpārvadājuma veicējs vai pašpārvadājuma veicēja pilnvarotā personā.

Ja kādas valsts atļauju skaits nenodrošina pārvadātāju pieprasījumu, atļaujas izsniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 11.punktā norādītos kritērijus. Informāciju par valstīm, kurām pārvadātājiem izsniedzamo atļauju skaits ir ierobežots, iespējams iegūt mājaslapas sadaļā Vienreizējās atļaujas un Autotransporta direkcijā.

Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu, attiecīgā atļauja visa brauciena laikā atrodas autotransporta līdzeklī, un to uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Atļauja mēneša laikā pēc tās izmantošanas pārvadātājam jānodod Autotransporta direkcijā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu