Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam, grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam, grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

Lai saņemtu atļauju jaunam maršrutam, grozījumiem esošā maršrutā vai atļaujas pārreģistrācijai uz jaunu termiņu pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā, pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu un atbilstošus dokumentus, izmantojot iesnieguma formu, kas ietverta Regulas Nr.361/2014 3.pielikumā.

 

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

 1. kustības grafiks;
 2. braukšanas maksa;
 3. Kopienas atļaujas pasažieru starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu kopija;
 4. karte, kurā atzīmēts maršruts un pieturvietas, kur iekāpj un izkāpj pasažieri;
 5. autobusa vadītāju darba un atpūtas laika grafiks;
 6. ziņas par plānoto Regulas Nr.181/2011 izpildes nodrošināšanu attiecīgā maršruta ietvaros.

Ja iesniegums ir aizpildīts atbilstoši prasībām, saņemti ekspertu pozitīvi vadītāju darba un atpūtas laika grafiku un autobusu kustības sarakstu izvērtējumi, un direkcija ir pieņēmusi pozitīvu atzinumu par jaunas maršruta atļaujas izsniegšanu, grozījumiem esošā maršrutā vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, par to tiek informētas maršrutā iesaistīto valstu kompetentās institūcijas, un tām tiek nosūtīts izskatīšanai attiecīgais iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem, lai divu mēnešu laikā saņemtu atbilstošu ārvalstu kompetento institūciju viedokli.

Pēc visu maršrutā iekļauto valstu atbildīgo institūciju pozitīvu viedokļu saņemšanas, direkcija piešķir jaunam maršrutam numuru un informē pārvadātāju par lēmumu izsniegt pārvadātājam ES atļaujas oriģinālu jaunam maršrutam vai veikt grozījumus esošā maršrutā, vai pārreģistrēt atļauju uz jaunu termiņu līdz pieciem gadiem un izsniegt attiecīgās atļaujas kopijas.

Negatīva lēmuma gadījumā tajā norāda noraidījuma iemeslu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Pakalpojuma cena:

 • iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā – 106.72 eiro;
 • iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam  maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā – 78.26 eiro

 

Normatīvie akti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.561/2006
 • Eiropas Komisijas 2014. gada 9.aprīļa  Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra Regula (ES) Nr.181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004
 • Autopārvadājumu likums
 • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību” Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

Ieteikt šo rakstu