Apspriede ar piegādātājiem

“Autotransporta direkcija”, VSIA, reģ. numurs: 40003429317, uzaicina uz apspriedi piegādātājus atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”.

Apspriedes mērķis: Informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un apzināt potenciālo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.

Apspriedes laiks un vieta: Apspriede paredzēta rakstiskā formā - piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā iepirkuma dokumentāciju sūtīt elektroniski uz e-pastu: info@atd.lv līdz 2024.gada 22.februārim plkst.17:00 (ieskaitot).

Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, ko attiecīgi jānorāda.

Pasūtītāja kontaktpersona: Juridiskās daļas jurists Oskars Putāns, e-pasts: oskars.putans@atd.lv

Plānotā iepirkuma apspriežamie jautājumi:

  1. Kvalifikācijas prasības;
  2. Piedāvājuma izvēles kritēriji;
  3. Tehniskajā specifikācijā norādītā informācija.
  4. Līgumprojektā norādītie nosacījumi.

Plānotais piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks ņemot vērā saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas kritērijus un skaitliskās vērtības. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām, ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu) un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otro daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto.

Apspriedes dokumentēšana un šīs dokumentācijas publicēšana: Pasūtītājs pēc uzaicinājuma 6.punktā noteiktā termiņa apkopos piegādātāju iesūtīto informāciju.

Apspriedē saņemtā informācija, tostarp atbildes uz jautājumiem, tiks dokumentētas, sagatavojot apspriedes kopsavilkumu.

Apspriedes kopsavilkums tiks publicēs šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (pasūtītāja pircēja profilā EIS).

Pielikums:

  1. Nolikuma projekts;
  2. Tehniskā specifikācija;
  3. Pasūtītāja informācija;
  4. Līgumprojekts.

Informācija par apspriedi ar piegādātājiem un apspriedes dokumenti ir publicēti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā. Saite uz publikāciju EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116856


Ieteikt šo rakstu