Ungārijas trešo valstu atļauju saņemšana 2024.gadā

Ņemot vērā, ka 2024. gadā Ungārijas  starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, turpmāk tekstā Ungārijas trešo valstu atļauju, skaits ir nepietiekams, saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 442 „Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 11.punktu atļaujas tiks  izsniegtas, izvērtējot šādus nosacījumus:

1) attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, turpmāk tekstā – EKAK, skaits atļaujas pieprasīšanas dienā;

2) vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, ir:

1 atļauja, ja EKAK 1-3;

2 atļaujas, ja EKAK 4-8;

3 atļaujas, ja EKAK 9-13;

4 atļaujas, ja EKAK 14-19;

5 atļaujas, ja EKAK 20-29;

6 atļaujas, ja EKAK 30-50;

7 atļaujas, ja EKAK 51-70;

8 atļaujas, ja EKAK>70.

3) jaunu Ungārijas trešo valstu atļauju var saņemt, ja ir nodota izmantota iepriekšējā atļauja, ievērojot maksimāli pieļaujamo atļauju skaitu attiecībā pret EKAK skaitu atļaujas pieprasīšanas dienā.

4) ja kāda no pārvadātājam izsniegtajām atļaujām nav nodota 2 mēnešus no izsniegšanas datuma, vai nodota neizmantota, vai nozaudēta (nav oficiālas iestādes izziņas par zādzības faktu), vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, samazināms par attiecīgi nenodoto atļauju skaitu.