Par PVN maksājumiem, veicot starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Horvātijas Republikas teritorijā

Nodokļa maksātājiem, kas Horvātijas teritorijā veic neregulārus starptautiskos pasažieru autopārvadājumus, jāreģistrējas kā PVN maksātājiem neatkarīgi no tā, vai to reģistrācijas valsts ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai trešā valsts.

Pārvadātājiem jāreģistrējas Horvātijas kompetentajā iestādē:

Horvātijas nodokļu administrācija, Zagrebas reģionālais birojs, Ārvalstu nodokļu maksātāju departaments /Tax Administration, Zagreb Regional Office, Department for Foreign Taxable Persons/. Adrese: Avenija Dubrovnik 32, 10000, Zagreba.

Reģistrācija

Reģistrāciju var veikt:

 • Ierodoties personīgi un
  • iesniedzot dokumentus, kas norādīti 1., 3. (pēc izvēles) un 4. punktā.
 • Likumiskais pārstāvis,
  • kuram ir notariāli apstiprināta pilnvara. Pilnvarotais likumiskais pārstāvis nodokļa maksātāja vārdā iesniedz nepieciešamos dokumentus.
 • Ar e-pasta starpniecību – tikai ES reģistrētiem nodokļu maksātājiem.
  • Ja nodokļu maksātājs nolemj sazināties ar kompetento iestādi, izmantojot e-pastu, pārvadātājs sagatavo attiecīgos dokumentus, tos paraksta, apzīmogo un nosūta uz e-pasta adresi: odjel.stranci@porezna-uprava.hr. Šajā gadījumā iesniegšanai ir nepieciešami tikai 1. un 2. punktā minētie dokumenti, 3. un 4. punktā minētie dokumenti iesniegšanai nav nepieciešami. Jautājumus par nodokļu maksātāju reģistrāciju, PVN deklarāciju iesniegšanu vai PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanu var nosūtīt uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Reģistrācijai nepieciešamo dokumentu saraksts:

 1. P-PDV veidlapa (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas pieteikums). Obligāti aizpildāmie lauki iekrāsoti dzeltenā krāsā. Veidlapa pieejama horvātu, angļu un vācu valodā.
 2. Pieteikuma pieņemšanas izziņa – iesniedz, ja nodokļu maksātājs vēlas sazināties un iesniegt dokumentus, veidlapas un izziņas, izmantojot e-pastu. Veidlapa pieejama horvātu un angļu un valodā.
 3. Pilnvara pārstāvībai (ja uzņēmuma vārdā darbojas trešā persona, kas atbildīga par nodokļu jautājumiem Horvātijā). Šajā gadījumā pilnvarotais pārstāvis nodokļu maksātāja vārdā iesniedz nepieciešamos dokumentus. Ārvalstu pārvadātājiem no trešajām valstīm, kā arī ārvalstu pārvadātājiem no citām ES dalībvalstīm, kas nodrošina neregulārus starptautiskos pasažieru autopārvadājumus, Horvātijā nav pienākuma iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos. Ja tomēr tiek iecelts pārstāvis nodokļu jautājumos, šai personai Horvātijā jābūt reģistrētai kā PVN nodokļa maksātājai un jābūt pilnvarotai saņemt korespondenci, iesniegt PVN deklarācijas un veikt visas saimnieciskās darbības, kas saistītas ar nodokļu maksātāja PVN saistību aprēķinu un apmaksu.
 4. Nodokļu maksātāji no trešajām valstīm un citām ES dalībvalstīm, kuri nevēlas reģistrēties, izmantojot e-pastu, bez P-PDV veidlapas un pilnvaras pārstāvībai (ja Horvātijā iecelts pārstāvis nodokļu jautājumos) iesniedz šādus dokumentus:
  1. Pieteikums personas identifikācijas numura noteikšanai un piešķiršanai – PIN (to var iesniegt horvātu, angļu un vācu valodā). Ja ārvalstīs reģistrētas personas vārdā pieteikumu PIN noteikšanai un piešķiršanai iesniedz pilnvarotais pārstāvis, pilnvarā jābūt norādītam, ka pārstāvis drīkst veikt PIN saņemšanai nepieciešamās darbības. Pilnvara tiek izsniegta horvātu valodā vai tulkota horvātu valodā, un tā ir notariāli jāapliecina tikai izņēmuma gadījumos, ja rodas šaubas par tās īstumu. Pilnvarai, kas ir izsniegta notāram, advokātam, publiskai juridiskai personai vai bankai, nav nepieciešams notariāls apstiprinājums. Ja pieteikumu iesniedz fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai.
  2. Juridiskās personas dibināšanas apliecinājums (lēmums vai izraksts no kompetentās iestādes reģistra, kas izsniegts horvātu valodā vai tulkots horvātu valodā – tulkojumu veicis zvērināts tulks). Nav jāiesniedz viss dibināšanas apliecinājums, bet tikai tā daļa, kurā ir redzama pamatinformācija par uzņēmumu – identifikācijas nolūkos.
  3. Pase (dokumenta oriģināls un kopija iesniegšanai) vai pilsonības valsts izsniegta ID karte, kurai pievienots fiziskas personas pilsonību apliecinošs dokuments.

Ja ārvalstu nodokļa maksātājs, kas nodrošina neregulārus starptautiskos pasažieru autopārvadājumus Horvātijas Republikā, Horvātijā ieceļ nodokļu pārstāvi, tad nodokļu pārstāvis viņa vārdā iesniedz nepieciešamos dokumentus reģistrācijai PVN vajadzībām.

Ārvalstu pārvadātāju uzraudzība

Reģistrācijas nolūkos Nodokļu administrācija nodokļu maksātājiem izsniedz:

 • Personas identifikācijas numuru (piešķirtā PIN numura sertifikāts); un
 • PVN identifikācijas numuru (lēmums par PVN ID numura piešķiršanu).

Iepriekš minēto dokumentu kopijām jāatrodas transportlīdzekļos, kas pārvadā pasažierus Horvātijas Republikas teritorijā, un tie jāuzrāda pilnvarotajām personām, kas veic kontroli. Ja nodokļu maksātājam pieder vairāki pārvadātāji, kas darbojas Horvātijas Republikas teritorijā, tad katram pārvadātājam jāspēj uzrādīt šādu dokumentu kopijas:

 • lēmums par PIN sertifikāta piešķiršanu; un
 • lēmums par PVN ID numura piešķiršanu.

Nodokļu saistību izpildes kontroli veic Horvātijas Finanšu ministrija, Nodokļu administrācija un Muitas administrācija.

PVN deklarāciju iesniegšana

Nodokļu maksātāji, kuriem ir piešķirts Horvātijas PVN ID numurs, tiek reģistrēti PVN reģistrā. Šīm personām ir pienākums katru mēnesi iesniegt Horvātijas kompetentajai iestādei PVN deklarācijas (PDV veidlapa). Veidlapa jāiesniedz tikai par to taksācijas periodu, kurā pārvadātājs Horvātijā sniedzis pasažieru pārvadājumu pakalpojumus.

Ja pasažieru pārvadājuma pakalpojums sniegts jūlijā un augustā, tad PVN deklarācija jāiesniedz tikai par jūliju un augustu. PVN deklarācija par iepriekšējo mēnesi jāiesniedz līdz nākamā mēneša 20. datumam. Piemēram, PVN deklarācija par jūliju jāiesniedz līdz 20. augustam un deklarācija par augustu jāiesniedz līdz 20. septembrim.

Nodokļu maksātājs var iesniegt PVN deklarāciju šādos veidos:

 1. ar pasta starpniecību, nosūtot vēstuli uz iepriekš norādīto adresi;
 2. ar e-pasta starpniecību (parakstītas un skenētas deklarācijas tiek nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi). Šis PVN deklarāciju iesniegšanas veids ir pieejams tikai ES dalībvalstīs reģistrētiem ārvalstu autopārvadātājiem.

Veidlapa pieejama horvātu, angļu un vācu valodā.

PVN deklarācijā ārvalstīs reģistrētam nodokļu maksātājam, kas Horvātijā sniedz tikai neregulāru starptautisko pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus, jāaizpilda lauki, kas iezīmēti ar dzeltenu krāsu. PVN deklarāciju iespējams aizpildīt, ja pārvadātājs Horvātijā neveic citu saimniecisko darbību un saņem maksājumus no nacionālajiem nodokļu maksātājiem. Citos gadījumos PVN atgriešanas deklarācija jāizpilda saskaņā ar Horvātijas Pievienotās vērtības nodokļa likumu un Pievienotās vērtības nodokļa rīkojumu.

 1. Izmantojot ePorezna sistēmu

Lai iesniegtu deklarācijas, izmantojot ePorezna sistēmu, nodokļu maksātājam un personai, uz kuras vārda tiks izsniegta digitālā nodokļu maksātāja izziņa, ir jābūt Horvātijā piešķirtam personas identifikācijas numurs (PIN). Nodokļa maksātājam ir  iespēja Horvātijā iecelt pārstāvi nodokļu jautājumu risināšanai (piemēram, grāmatvedības firmu), kas viņa vārdā iesniedz ar nodokļu dokumentus.

Nodokļa bāzes aprēķināšanas metode

Nodokļa bāze ir pakalpojuma atlīdzības daļa, ko nodokļu maksātājs saņem par Horvātijas Republikas teritorijā nobraukto kilometru skaitu. Piemēram, ja nodokļu maksātājs ir izrakstījis rēķinu par pārvadājumu no Vācijas uz Horvātiju, kopējā brauciena garums ir 1500 kilometri un kopējā brauciena izmaksas ir HRK 100, savukārt brauciena posms Horvātijas Republikā ir 200 kilometriem, tad nodokļa bāze PVN aprēķināšanai ir HRK 13,33 (200 km / 1500 km = 13,33 %, 100 HRK * 13,33 % = 13,33 HRK). No nodokļa bāzes tiek aprēķināta un apmaksāta 25% PVN likme.

PVN likmes samazināšana un PVN atmaksa

Nodokļa maksātājam ir tiesības uz PVN priekšnodokļa samazināšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, ko Horvātijas Republikā piemēro citi nodokļa maksātāji uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā. Lai varētu saņemt PVN priekšnodokļa samazināšanu, nodokļa maksātājs iesniedz pakalpojuma pasūtītājam savu Horvātijas PVN ID numuru katru reizi, kad pakalpojums tiek sniegts. PVN priekšnodokļa samazināšanu iespējams saņemt, piemēram, par izdevumiem, kas saistīti ar ceļu nodevām, autoceļu lietošanas maksājumiem, tuneļu nodevām, tiltu nodevām, degvielas izmaksām, neparedzētiem transportlīdzekļa remontiem, autovadītāju izmitināšanu u.c..

Ja nodokļu maksātājam ir tiesības uz mēneša ietvarā pārmaksātā PVN atmaksu, tas var nosūtīt pieprasījumu ar visu nepieciešamo informāciju uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

PVN deklarācijas aizpildīšana

Ja nodokļa maksātājs par transporta pakalpojumiem, kas noteiktā mēnesī sniegti Horvātijas Republikas teritorijā, aprēķinājis nodokļa bāzi HRK 1000,00 apmērā, to norāda PVN deklarācijas II.3. punkta ailē “nodokļa bāze”,  savukārt PVN summa HRK 250,00 jānorāda ailē “PVN 5%, 13% un 25% apmērā”. Piemēram, ja pārvadātājs pakalpojuma sniegšanas mēnesī ir iegādājies degvielu HRK 625,00 apmērā (nodokļa bāze ir HRK 500,00 un PVN ir HRK 125,00), tad nodokļa bāzes summa jānorāda deklarācijas III.3. punkta ailē “nodokļa bāze” un PVN summu jānorāda ailē “PVN 5%, 13% un 25% apmērā. Turklāt PVN deklarācijas IV un VI punktā jānorāda summa HRK 125,00 apmērā (250,00 – 125,00 = 125,00).

Starptautisko pasažieru pārvadājumu reģistrēšana

Reģistrācija tiek iesniegta, izmantojot MCP veidlapu, kurā līdzās vispārīgiem datiem par nodokļa maksātāju ir norādīts pārvadājuma Horvātijas Republikā datums, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un tranzīta ceļš caur Horvātiju. MCP veidlapa ir jāiesniedz Zagrebas reģionālā biroja nodokļu administrācijai pirms pakalpojumu sniegšanas (pirms katras iebraukšanas Horvātijas Republikā), izmantojot e-pasta adresi: odjel.stranci@porezna-uprava.hr.

MCP veidlapa pieejama horvātu un angļu valodā.

Pieejama arī tiešsaistes MCP iesnieguma forma MCP (porezna-uprava.hr).

Tiešsaistes MCP iesnieguma formas lietošanas instrukcija pieejama šeit.

Ņemiet vērā, ka transportlīdzeklī, ar kuru Horvātijas Republikas teritorijā tiek pārvadāti pasažieri, jāatrodas piešķirtā PIN numura sertifikātam, lēmumam par PVN ID numura piešķiršanu, kā arī aizpildītai MCP veidlapai (kas pirms pārvadājuma uzsākšanas tika iesniegta nodokļu administrācijā).