Nolīgums starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem (papildināts 12.04.2023)

VSIA Autotransporta direkcija informē, ka Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2023.gada 17.martā publicēts Apvienotās Komitejas Lēmums Nr. 2/2022 par nolīguma darbības turpināšanu, saskaņā ar kuru Nolīgums starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku (turpmāk – Nolīgums) par kravu autopārvadājumiem tiek pagarināts līdz 2024. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar šo nolīgumu Moldovas un ES kravu pārvadātājiem līdz 2024. gada 30. jūnijam ir atļauts veikt šādus pārvadājumus, neizmantojot vienreizējās atļaujas, kas paredzētas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem:

a) transportlīdzekļa braucienus ar kravu, kuru sākumpunkts un beigu punkts ir divu dažādu Pušu teritorijās, šķērsojot vai nešķērsojot trešās valsts teritoriju tranzītā;

b) transportlīdzekļa braucienus ar kravu no vienas Puses teritorijas uz tās pašas Puses teritoriju tranzītā caur otras Puses teritoriju;

c) transportlīdzekļa braucienus ar kravu uz savas Puses teritoriju vai no tās uz trešo valsti tranzītā caur otras Puses teritoriju;

d) transportlīdzekļa braucienus bez kravas, kas saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem braucieniem.

Šo nolīgumu piemēro tranzītam un starptautiskiem komerciāliem kravu autopārvadājumiem starp Pusēm, un tas neskar Starptautiskā transporta foruma Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējās kvotu sistēmas noteikumu piemērošanu. Šā nolīguma piemērošanas jomā nav kravu autopārvadājumi Eiropas Savienības dalībvalstī vai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šis nolīgums neaptver tranzītu caur otras Puses teritoriju kravu pārvadājumos starp trešajām valstīm.