Mongolijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2014. gada 12. jūnijā parakstītā Latvijas–Mongolijas starpvaldību nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2018. gada 13. jūnijā Ulanbatorā notika otrā Mongolijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām, starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju.

Sanāksmes sākumā puses apmainījās ar informāciju par ekonomisko sadarbību un par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs 2017. gada laikā. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Delegācijas saskaņoja galīgo atļauju kvotu 2018. gadam 300 atļauju apmērā, kas derīgas divpusējiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Abas delegācijas uzsvēra, ka saskaņā ar starpvaldību nolīguma 7. pantu tranzīta pārvadājumi ir veicami bez atļaujām. Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās sākotnējo atļauju kvotu 2019. gadam atstāt 2018. gada līmenī. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas vienojās par sākotnējo kvotu 2019. gadam neliberalizētiem, neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem 60 atļauju apmērā.

Puses apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs, par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks Latvijā.

Papildu informācija ir pieejama Mongolijas - Latvijas Kopējās komisijas protokolā.