Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas daudzpusējais nolīgums

Daudzpusējo nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.