Latvijas – Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar Latvijas – Kazahstānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi (parakstīts 19.05.1998.) 2024. gada 17. aprīlī notika kārtējā Latvijas – Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kas šoreiz norisinājās videokonferences formātā.

Sanāksmes ietvaros puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp Latviju un Kazahstānu, apsprieda autopārvadājumu tirgus tendences un perspektīvas, saskaņoja kravu autopārvadājumu atļauju galīgo kvotu 2024. gadam, kā arī pārrunāja citus ar starptautisko autopārvadājumu organizāciju un kontroli saistītos jautājumus.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2023. gadā un 2024. gada 1. ceturksnī, kā arī apstiprināja, ka pirms sanāksmes sarakstes ceļā bija panākta vienošanās par apmaiņu ar papildu atļaujām 2024. gadam. Puses atzina tirdzniecības apjomu pieaugumu starp abām valstīm, kā arī apliecināja apņēmību turpināt attīstīt kravu autopārvadājumus starp Latviju un Kazahstānu, tāpēc pēc viedokļu un priekšlikumu apspriešanas delegācijas vienojās veikt papildu apmaiņu ar atļaujām 2024. gadam šādā apjomā:

  • Latvijas pusei – 2000 atļaujas trešo valstu pārvadājumiem;
  • Kazahstānas pusei – 3000 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem.

Delegācijas apstiprināja, ka visas aktuālā gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim.

Tāpat puses pārrunāja kontroles iestāžu fiksētos abu valstu pārvadātāju pārkāpumus, kas saistīti ar divpusējā nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi nosacījumu ievērošanu.

Kazahstānas puse norādīja, ka Latvijas pārvadātājiem, kuri, veicot starptautiskus kravu autopārvadājumus no kādas Eiropas valsts uz Kazahstānu, nodod kravu (pārkabinot piekabi/puspiekabi vai pārkraujot) citā valstī reģistrētam pārvadātājam tālākai tās nogādāšanai galamērķī, jānodrošina, lai kravas pārņēmējs Kazahstānas kontroles iestādēm varētu uzrādīt oriģinālo atbilstoša veida vienreizējo autopārvadājumu atļauju, kas izsniegta iesaistītajam Latvijas pārvadātājam, vai arī attiecīgās atļaujas kopiju kopā ar oriģinālo atdalāmo kuponu.

Latvijas puse atzīmēja, ka Kazahstānas pārvadātāju pārkāpumi lielākoties ir saistīti ar starptautisko autopārvadājumu veikšanu bez atļaujām, ceļu nodevu nemaksāšanu un autovadītāju darba un atpūtas laiku noteikumu neievērošanu.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par ceļu nodevu maksājumiem savās valstīs, kā arī ar kompetento iestāžu kontaktinformāciju. Kazahstānas puse norādīja, ka informācija par maksas ceļiem Kazahstānas Republikā ir pieejama tīmekļa vietnē: https://kaztoll.kz.

Nobeigumā delegācijas vienojās nākamo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Rīgā, precīzu tās norises laiku saskaņojot atsevišķi.

Latvijas – Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksmes protokola teksts ir pieejams šeit.