Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme

Rīgā 2019. gada 6. un 7. jūnijā notika Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksme, kurā tika apspriesti ar starptautiskajiem autopārvadājumiem saistīti jautājumi. Tās laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto atļauju izmantojumu abās valstī, saskaņoja atļauju kvotu 2019. gadam, vienojās par sākotnējo kvotu 2020. gadam, kā arī pārrunāja citus ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu saistītus jautājumus.

Abas delegācijas atzina, ka tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir ievērojami palielinājušies gan naudas, gan tonnāžas izteiksmē. Tāpat delegācijas atzīmēja, ka abu valstu autoparki kļūst arvien “zaļāki”, jo abās valstīs EURO VI un EURO V emisijas standartiem atbilst jau aptuveni 64% no visiem starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem.

Ņemot vērā pieaugošo ārējās tirdzniecības un autopārvadājumu apjomu pieaugumu, Baltkrievijas puse ierosināja būtiski palielināt autopārvadājumu atļauju kvotu. Pēc ilgstošām debatēm, puses vienojās par galīgo kravu pārvadājumu atļauju kvotu 2019. gadam šādā daudzumā:

 • 12 000 divpusējās atļaujas;
 • 8 000 tranzīta atļaujas;
 • 10 500 universālās atļaujas.

Savukārt sākotnējā kvota kravu pārvadājumiem 2020. gadā tika noteikta šādā apjomā:

 • 13 000 divpusējās atļaujas;
 • 9 000 tranzīta atļaujas;
 • 10 000 universālās atļaujas.

Balstoties uz informāciju par starptautisko neregulāro pasažieru pārvadājumu atļauju izlietojumu 2018. gadā un 2019. gada pirmajā ceturksnī, puses vienojās 2019. gadā apmainīties papildus ar 10 atļaujām pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm unnoteikt šādu kvotu:

 • 100 divpusējās atļaujas;
 • 75 tranzīta atļaujas;
 • 35 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Sākotnējā kvota 2020. gadam tika noteikta šādā apjomā:

 • 120 divpusējās atļaujas;
 • 75 tranzīta atļaujas;
 • 30 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma, balstoties uz  atļauju izmantojuma analīzi deviņu mēnešu periodā, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd starp abām valstīm starptautiskie regulārie un neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem notiek saskaņā ar 1995. gada 1. februārī parakstīto starpvaldību Nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi.

Tika pārrunātas arī citas ar nozari saistītas aktualitātes abās valstīs, tostarp par Baltkrievijā ieviesto elektroniskās rindas sistēmu, sezonāliem braukšanas ierobežojumiem u.c. Baltkrievijas puse informēja, ka elektroniskā informācijas iepriekšējā sniegšana par pārvadājumiem TIR sistēmā no 2019. gada 1. jūnijā ir jāapstiprina ar elektronisko parakstu, ko šobrīd var veikt tikai valsts rezidents. Nerezidenti šo informāciju var sniegt, izmantojot Baltkrievijas brokeru pakalpojumus par attiecīgu maksu.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Baltkrievijas Republikā.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.