Latvijas–Moldovas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995.gada 8.jūlijā parakstītā Latvijas–Moldovas starpvaldību Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi nosacījumiem 2016.gada 27. un 28.septembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas–Moldovas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju.

Sanāksmes sākumā puses atzīmēja, ka 2015.gada laikā kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir krasi samazinājušies. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2016.gadā, kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2017.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Moldovas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 600 atļauju divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 300 universālo atļauju, kas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kā arī pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas atzīmēja, ka neregulārie pasažieru pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar INTERBUS Nolīgumu, bet par kontroles dokumentu tiks uzskatīts šī Nolīguma formulārs. Puses arī vienojās par sākotnējo kvotu 2017.gadam neliberalizētiem, neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem noteikt 60 atļauju apmērā.

Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd sistēma pārdzīvo nopietnas problēmas un pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada draudus šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai. Abas puses apstiprināja ETMK atļauju sistēmas būtisko nozīmi un vienojās kopīgi atbalstīt šīs sistēmas turpmāku funkcionēšanu un attīstību. Moldovas Delegācija informēja, ka Eiropas Transporta Ministru Konferences (ETMK) Kvalitātes hartas prasības tiks iestrādātas nacionālajā likumdošanā līdz 2018.gadam.

Puses apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs. Moldovas delegācija atzīmēja, ka, veicot starptautisko autopārvadājumus, Latvijas pārvadātājiem ceļu lietošanas nodeva Moldovā nav jāmaksā.

Delegācijas informēja par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Moldovā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Moldovā ir pieejama Latvijas–Moldovas Kopējās komisijas protokolā.