Darba un atpūtas laika uzskaite Vācijā kravas transportlīdzekļus ar pilno masu no 2.8 tonnām līdz 3.5 tonnām

Darba un atpūtas laika uzskaite autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekļus, kuru pilnā masa ir no 2.8 tonnām līdz 3.5 tonnām, Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā

Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā, autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekļus ar pilno masu no 2.8 tonnām līdz 3.5 tonnām, izņemot gadījumus, ja tiek veikti pārvadājumi personīgam vai labdarības nolūkam, ir jāuzskaita savs darba un atpūtas laiks, ievērojot 2006.gada 15.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 prasības. Šīs prasības regulē Vācijas Federatīvās Republikas nacionālie normatīvie akti (The Regulation on Driving Personnel (FPersV), kurus var atrast mājas lapā http://www.gesetze-im-internet.de/fpersv/index.html). Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar tahogrāfu, tad autovadītājam jāizmanto to sava darba un atpūtas laika uzskaitei, bet ja nav aprīkots, tad autovadītājs veic uzskaiti, aizpildot īpašas veidlapas, kuru formu var atrast Vācijas autopārvadājumu kontroles (Das Bundesamt für Güterverkehr- BAG) mājas lapā: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare_Hinweisblaetter/Tageskontrollblatt.html?nn=12930. Autovadītājam, kontroles laikā jāuzrāda informācija par iepriekšējām 28 dienām un kārtējo dienu. Par iepriekšējām dienām, kuras ietilpst 28 dienu periodā, jāuzrāda aizpildīta ES vienotās formas veidlapa. Tā kā šo vienotās formas veidlapu var izsniegt par laiku līdz pārvadājuma uzsākšanai, periodu, kurš pavadīts ceļā līdz Vācijai, jāapliecina aizpildot atsevišķu BAG mājas lapā norādīto veidlapu.