Baltkrievijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

No š.g. 23.līdz 24.maijam Minskā notika kārtējā Baltkrievijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Autotransporta departamenta direktors Tālivaldis Vectirāna kungs, bet no Baltkrievijas puses – Transporta un komunikāciju ministrijas Autotransporta un pilsētas pasažieru transporta pārvaldes vadītājs Sergejs Dubina kungs. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Pagājušajā, 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, preču eksports no Latvijas uz Baltkrieviju tonnās samazinājies par 44,2%, bet naudas izteiksmē par 18,2%. Savukārt preču imports no Baltkrievijas naudas izteiksmē palielinājies par 55,0%, bet tonnās samazinājies par 8,3%. Preču imports no Baltkrievijas uz Latviju ievērojami pārsniedz eksportu uz Baltkrieviju t.sk. naudas izteiksmē 1,8 reizes un tonnās 20 reizes. Puses apliecināja nepieciešamību un gatavību sekmēt starptautisko autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm.

Baltkrievijas delegācija informēja, ka 18.06.2015. Baltkrievijas puse ir ratificējusi 2014.gada 6.augustā parakstīto abu valstu Nolīgumu par grozījumiem Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības Nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2015.gadā, kā arī š.g. četros mēnešos. Baltkrievijas delegācija informēja, ka 2015.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies Latvijas kravu autopārvadājumu atļauju izlietojums par 1,6% un šā gada četros mēnešos par 6,9%, bet Latvijas pārvadātāju izmantoto Baltkrievijas atļauju skaits palielinājies attiecīgi par 4,1% un 0,7%, un atzīmēja, ka esošais Latvijas 2016.gada atļauju skaits nodrošina Baltkrievijas autopārvadātāju vajadzības.

Latvijas delegācija ierosināja kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2016.gadā apmainīties papildus ar 1500 atļaujām divpusējiem pārvadājumiem, 2000 atļaujām tranzīta pārvadājumiem un 2000 universālām atļaujām atbrīvotām no nodevu maksājumiem par ārvalstīs reģistrētu transporta līdzekļu braucieniem pa Baltkrievijas Republikas koplietošanas ceļiem.

Baltkrievijas delegācija norādīja, ka atļauju izlietojuma analīze par 2016.gada pirmajiem četriem mēnešiem neliecina par papildus atļauju nepieciešamību un puses vienojās atgriezties pie jautājuma par papildus atļauju apmaiņu pēc š.g. 9 mēnešu darba rezultātiem, kā arī pēc vienas vai otras puses lūguma operatīvi izskatīt jautājumu par papildus atļauju piešķiršanu.

Abas delegācijas vienojās 2017.gadam noteikt kravu pārvadājumu atļauju sākotnējo kvotu š.g. kvotas līmenī sekojošā apmērā:

Latvijas pusei:

  • 8000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (t.sk. 7000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
  • 12000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (t.sk. 1500 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
  • 4000 universālās atļaujas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā.

Baltkrievijas pusei:

  • 3000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
  • 3200 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
  • 9000 universālās atļaujas.

 

Visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Delegācijas apsprieda pasažieru regulāro un neregulāro pārvadājumu organizācijas jautājumus un atzīmēja, ka šie pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtā starpvaldību Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi prasībām.

Delegācijas saskaņoja datus par esošajiem pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutiem starp Latviju un Baltkrieviju. Latvijas delegācija lūdza sniegt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar izmaiņām maršrutā Rīga – Vitebska, par ko Baltkrievijas delegācija sniegs papildus informāciju.

Latvijas delegācija informēja, ka saskaņā ar SIA “DAUTRANS” paziņojumu nav aktuāls jautājums par jauna maršruta Rīga – Minska atvēršanu, kā arī par SIA “Daugavpils autobusu parks ” paziņojumu nepiedalīties maršruta Tallina – Minska apkalpošanā.

Neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu veikšanai, delegācijas vienojās par 2016.gada atļauju galīgo kvotu un atļauju (kas Latvijas Republikā atbrīvotas no ceļu nodevām) sākotnējo kvotu 2017.gadam sekojošā apmērā:

  • 100 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (Baltkrievijas Republikā atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem);
  • 75 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (Baltkrievijas Republikā nav atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem);
  • 25 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm (Baltkrievijas Republikā nav atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem).

Visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim. Puses arī vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks izskatīts jautājums par atļauju kvotas palielināšanu.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par Baltkrievijas Prezidenta 21.06.2014. Rīkojuma Nr. 360 prasībām attiecībā uz pasažieru bagāžu stāšanos spēkā no 2016.gada 14.aprīļa.

Baltkrievijas delegācija informēja par Eirāzijas ekonomiskās savienības (ЕАЭС) darba grupas muitas likumdošanas pilnveidošanas jautājumos 2016.gadā notikušo sanāksmi, kurā visu dalībvalstu pārstāvji saskaņoja redakciju Muitas kodeksa panta projektam, kas paredz iespēju ārvalstu pārvadātājiem veikt starptautiskos kravu pārvadājumus starp Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalstīm gadījumos, kas paredzēti noslēgtajos starpvaldību līgumos vai ETMK atļauju sistēmas ietvaros. Par Muitas kodeksa minētā panta stāšanos spēkā Latvijas puse tiks informēta.

Latvijas delegācija vērsa Baltkrievijas delegācijas uzmanību uz nepamatoti lielām soda sankcijām, ko piemērojušas Baltkrievijas tiesu institūcijas pret Latvijas autopārvadātāju uzņēmumiem dažādu pārkāpumu gadījumos, t.sk. automobiļa “VOLVO FH” ar puspiekabi “Krone SD” konfiskāciju SIA “JUVI”.

Pēc Latvijas delegācijas lūguma, saistībā ar transporta dokumentu noformēšanu kravām no vairākām iekraušanas vietām, Baltkrievijas delegācija vērsa uzmanību, ka saskaņā ar noslēgto starpvaldību Nolīgumu tie noformējami ievērojot šī Nolīguma, kā arī valsts, pa kuras teritoriju tiek veiks pārvadājums, nacionālās likumdošanas prasības. Kravu pārvadājumi starp diviem punktiem Baltkrievijas teritorijā ir aizliegti, bet starptautiskais pārvadājums jāapliecina ar CMR pavadzīmi no katras iekraušanas vietas.

Tāpat Latvijas puse norādīja, ka izsniedzamo daudzkārtējo vīzu derīguma termiņš Latvijas pārvadātājiem parasti ir viens gads, kamēr Baltkrievijas pārvadātājiem Latvijas vīzas tiek izsniegtas uz trīs gadiem, un lūdza Baltkrievijas delegāciju vērsties atbilstošās valsts kompetentajās institūcijās ar priekšlikumu pagarināt pārvadātājiem izsniedzamo vīzu derīguma termiņu. Baltkrievijas delegācija atbalstīja šo lūgumu un apņēmās veikt konsultācijas šajā jautājumā ar Baltkrievijas kompetentajām institūcijām, kā arī informēt Latvijas pusi par rezultātiem.

Nobeigumā Latvijas delegācija ielūdza Baltkrievijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi 2017.gadā Latvijā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Baltkrievijas – Latvijas Kopējās komisijas protokolā.