Bīstamo kravu pārvadājumi Kirgizstānā

Kirgizstāna nav “Eiropas nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” dalībvalsts. Bīstamo kravu pārvadājumu nozari reglamentē Kirgizstānas Republikas valdības rīkojums Nr. 158 no 11.04.2016.

Veicot bīstamo kravu pārvadājumus Kirgizstānā, maršruts jāsaskaņo ar Kirgizstānas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo “Patruļas milicijas galveno pārvaldi”, tālr.: (996) 312-63-01-37, 312-63-03-87.

Izvēloties pārvadājuma maršruts jāņem vērā sekojoši faktori:

 • pārvadājuma maršruts, iespēju robežās, nedrīkst virzīties cauri apdzīvotām vietām, kā arī gar rūpnieciskiem objektiem, dzeramā ūdens uzglabāšanas zonām, atpūtas zonām, dabas rezervātiem un arhitektūras pieminekļiem;
 • veicot bīstamo kravu pārvadājumus blīvi apdzīvotās vietās, pārvadājuma maršruts jāveido izvairoties no tūrisma, kultūras, reliģiskiem, mācību objektiem, kuros pulcējas liels cilvēku daudzums (piemēram, bērnudārzi, skolas, slimnīcas, tūrisma apskates objekti, svētvietas, tirgus vietas utt.);
 • pārvadājuma maršruta shēmā jānorāda paredzamās stāvvietas, degvielas uzpildes vietas, kā arī paaugstinātas bīstamības ceļu posmi (paaugstinātas bīstamības ceļu posmus norāda Kirgizstānas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā atbildīgā iestāde, ar kuru tiek saskaņots maršruts).

1. Lai pārvadājuma maršruts tiktu apstiprināts, Kirgizstānas Iekšlietu ministrijai jānosūta sekojoša informācija:

 • Bīstamās kravas tehniskais nosaukums;
 • Bīstamās kravas klase un klasifikācijas kods;
 • Dati par uzliesmojamību, sprādzienbīstamību, kā arī apdraudējumu dzīviem organismiem;
 • Bīstamās kravas ANO numurs un ārkārtas situācijas kods;
 • Pārvadājuma laika periods (pārvadājuma uzsākšanas un noslēgšanas datums);
 • Vienā transporta vienībā pārvadājamās bīstamās kravas masa, kā arī transporta vienību skaits, kas vienlaikus veic bīstamo kravu pārvadājumu;
 • Apdzīvoto vietu uzskaitījums;
 • Maksimālais pieļaujamais transportlīdzekļa kustības ātrums;
 • Pavadošā un rezerves transportlīdzekļa pieejamība;
 • Vai iespējams veikt pārvadājumus sarežģītos ceļu apstākļos;
 • Iespējamās transportlīdzekļa apstāšanās, stāvēšanas un degvielas uzpildes vietas.

2. Kirgizstānas Republikas kompetentā iestāde, pēc augstāk uzskaitīto datu saņemšanas, 10 darba dienu laikā, pārvadātājam nosūta maršruta apstiprinājumu, kurā norādīti sekojoši dati:

 • Bīstamo kravu pārvadājumiem autorizēto apdzīvoto vietu un ielu saraksts;
 • Ceļu uzskaitījums (ārpus apdzīvotām vietām), pa kuriem atļauti bīstamo kravu pārvadājumi;
 • Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums;
 • Apstāšanās un stāvēšanas vietu ierobežojumi;
 • Citi, ar satiksmes organizāciju, saistīti nosacījumi;
 • Pārvadājumu maršruta darbības periods.

Balstoties uz Kirgizstānas Republikas kompetentās iestādes izsniegto maršruta apstiprinājumu, pārvadātājam jāaizpilda maršruta veidlapa.

Aizpildītai un saskaņotai veidlapai, visa pārvadājuma laikā, jāatrodas pie transportlīdzekļa vadītāja.

3. Pārvadājuma maršruta saskaņošanas laikā, Kirgizstānas Iekšlietu ministrija izvērtē pavadošā transporta nepieciešamību, kā arī tā veidu. Pavadošā transporta funkciju var nodrošināt Kirgizstānas Republikas Iekšlietu ministrija, vai milicijas patruļas pārvalde.

Pavadošais transports nepieciešams, ja:

 • sprādzienbīstami materiāli tiek pārvadāti pa kalnu ceļiem, izmantojot nepārsegtus transportlīdzekļus;
 • sprādzienbīstami materiāli tiek pārvadāti apdzīvotās vietās, neatkarīgi no pārvadājamā materiāla daudzuma un transportlīdzekļa tipa.

4. Pārvadājot 1., 6., 7., 8. un 9. klases bīstamās kravas, pārvadātājam jāizstrādā “pārvadājuma drošības nosacījumi” atbilstoši rīkojuma 10. pielikumam.

Pārvadājot zemāk uzskaitītās bīstamās kravas, rīkojuma 10. pielikums “pārvadājuma drošības nosacījumi”, jāsaskaņo ar Kirgizstānas Republikas kompetento iestādi:

 • sprādzienbīstami materiāli – nepieciešams saskaņojums ar Kirgizstānas Iekšlietu ministriju, kas atbildīga par ceļu satiksmes drošību un iestādi, kas atbildīga par ražošanas drošību, izstrādātais dokuments derīgs 3 gadus;
 • indīgas (toksiskas) vielas – nepieciešams saskaņojums ar Kirgizstānas Iekšlietu ministriju, kas atbildīga par ceļu satiksmes drošību, kā arī ar iestādēm, kas atbildīgas par ražošanas drošību, civilo aizsardzību, apkārtējās vides aizsardzību, kā arī veselības aprūpi;
 • radioaktīvus materiālus ar īpatnējo aktivitāti 7.4x103 Bq/kg, vai 0.002 μCi/g - nepieciešams saskaņojums ar Kirgizstānas Iekšlietu ministriju, kas atbildīga par ceļu satiksmes drošību, kā arī ar iestādēm, kas atbildīgas par ražošanas drošību, civilo aizsardzību, apkārtējās vides aizsardzību, kā arī veselības aprūpi.

5. Pārvadājot sprādzienbīstamus materiālus un indīgas (toksiskas) vielas, kas uzskaitītas rīkojuma 2. pielikumā , jāsaņem īpašu atļauju no Kirgizstānas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā “Sabiedrības drošības ģenerāldirektorāta”, tālr.: (996) 312-26-60-13. Atļauja tiek izsniegta vienam, vairākiem vienādiem, kā arī bīstamās kravas partijas pārvadājumiem vienā maršrutā. Atļauju izsniedz uz termiņu līdz 6 mēnešiem.

Lai noformētu atļauju, pārvadātājam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • saskaņotu maršruta shēmu;
 • “pārvadājuma drošības nosacījumus”.

Vienam no atļaujas eksemplāriem jāatrodas transportlīdzeklī.

Neoficiāla informācija liecina, ka transportlīdzekļa vadītājam un transportlīdzeklim jānoformē īpaši pārvadājuma sertifikāti. Sertifikātus var noformēt, Kirgizstānas atbildīgajā iestādē, vienlaicīgi ar maršruta saskaņojumu un “pārvadājuma drošības nosacījumiem”. Pārvadājot sprādzienbīstamus materiālus un indīgas (toksiskas) vielas, transportlīdzeklis jāreģistrē ekoloģiskās un tehniskās drošības dienestā.

6. 9. pielikumā publicēta rakstiskā instrukcija (avārijas kartiņa), kurai jāatrodas transportlīdzekļa kabīnē.

7. Kirgizstānā noteikts, ka bīstamo kravu pārvadātājam jāiegādājas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (likums KR no 04.08.2008 Nr. 188). Apdrošināšanu var iegādāties robežkontroles punktos.