Valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidētie starpperiodu pārskati