Par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu

Par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu

Informatīvais materiāls sniedz vispārēju ieskatu bīstamo kravu pārvadājumu organizēšanā, bet katras bīstamās kravas pārvadājumam ir individuāls raksturs un tam ir savas speciālas prasības, tāpēc aicinām konsultēties, zvanot pa tālruni 67686463.

Aktuāla informācija

No 2023. gada 1. janvāra stājas spēkā ADR 2023. gada redakcija. Pārejas periods – līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Bīstamo kravu aizsardzības plāns ir jāizstrādā komersantiem, kuri pārvadā tās kravas, kas ir norādītās ADR nodaļā 1.10.

Kāda ir likumdošanas bāze?

 • Latvijas Republikai saistošais līgums "Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)"

Teksti angļu, franču un krievu valodās atrodami interneta vietnē: https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.

ADR grāmatu komplektu latviešu valodā var iegādāties Autotransporta direkcijā.

 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2008. gada 24. septembra DIREKTĪVA 2008/68/EK  "Par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem"

Nacionālā likumdošana

o Ministru kabineta noteikumi Nr.363 "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā" (2023. gada 4. jūlijā);

o Ministru kabineta noteikumi Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" (2011. gada 24. maijā);

o Ministru kabineta noteikumi Nr.541 "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība" (2011. gada 5. jūlijā);

o Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (2005. gada 6. septembrī);

o Ministru kabineta noteikumi Nr.464 "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība" (2011. gada 21. jūnijā);

o Ministru kabineta noteikumi Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (2010. gada 8. jūnijā);

o Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (2011. gada 28. jūlijā);

 

Kas ir bīstama krava?

Krava ar tādām īpašībām, kas pārkāpjot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus vai notiekot negadījumam, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem.

 

Kādas ir bīstamo kravu klases?

1. klase: Sprāgstošas vielas un izstrādājumi 

2. klase: Gāzes

3. klase: Viegli uzliesmojoši šķidrumi 

4.1.klase: Viegli uzliesmojošas cietas vielas 

4.2 klase: Pašuzliesmojošas vielas

4.3 klase: Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes

5.1 klase: Oksidējošas vielas

5.2 klase: Organiskie peroksīdi

6.1 klase: Indīgas vielas

6.2 klase: Infekciozas vielas

7. klase: Radioaktīvi materiāli

8. klase: Korozīvas vielas

9. klase: Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi.

 

Kas ir nepieciešams, lai uzņēmums nodarbotos ar bīstamo kravu autopārvadājumiem?

Papildus vispārējām prasībām, kas ir saistītas ar autopārvadājumiem, uzņēmumā ir nepieciešams bīstamo kravu drošības padomnieks autopārvadājumu jomā un autovadītājiem, kuri veic bīstamo kravu pārvadājumus, ir jābūt autovadītāja apliecībai bīstamo kravu pārvadāšanai.

Kuriem komersantiem ir nepieciešams drošības konsultants (padomnieks)?

Visiem komersantiem, kuru darbība ir saistīta ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem un, kuri bīstamās kravas:

 • klasificē,
 • iepako,
 • marķē,
 • aizpilda transporta dokumentus,
 • nosūta,
 • iekrauj vai izkrauj,
 • pārvadā.

Kas ir drošības konsultants (padomnieks)?

 • Jebkura persona, kura ir izgājusi apmācību un nokārtojusi Bīstamo kravu drošības konsultanta eksāmenu un kurai ir derīgs sertifikāts (sertifikāts ir derīgs 5 gadus) un kas var dot padomus komersantam par bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem, pārbaudīt darbību un procedūras saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nodrošināt ikgadējo atskaišu un ziņojumu par negadījumiem sagatavošanu.

Par drošības konsultantu var būt:

 • komersanta darbinieks,
 • līgumiskais konsultants.

Kādi ir drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi?

 • uzraudzīt, kā tiek ievēroti bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi;
 • dot padomus sakarā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (klasifikācija, materiāltehniskā apgāde, u.t.t., drošības pasākumu un procedūru ieviešana ar nolūku novērst negadījumus);
 • pārbaudīt procedūras un praksi saistībā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (iekraušana/izkraušana, personāla apmācības utt.);
 • pēc nelaimes gadījuma apkopot visu nepieciešamo informāciju un nodrošināt atskaites sagatavošanu, kā arī veikt preventīvus pasākumus, kuri novērstu negadījumu atkārtošanos;
 • nodrošināt ikgadējās atskaites sagatavošanu par komersanta darbību bīstamo kravu pārvadāšanas jomā.

Kādiem dokumentiem ir jābūt transportlīdzeklī?

 • Kravas pavaddokumentam;
 • rakstiskai instrukcijai (avārijas kartiņai);
 • autovadītāja apliecībai bīstamo kravu autopārvadājumiem;
 • transportlīdzekļa atbilstības sertifikātam (tikai cisternu pārvadājumiem un pārvadājot 1.klases kravas).

Kādai informācijai ir jābūt kravas pavaddokumentā?

Piemērs:

UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1 (3), I (C/D)

 • ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”;
 • oficiālais kravas nosaukums;
 • bīstamības zīmes parauga numuri;
 • vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta;
 • tuneļa kods, ja pārvadājuma maršrutā ir tuneļi;
 • kopējais daudzums transportlīdzeklī;
 • iepakojumu skaits un apraksts.

Informācija rakstiskajā instrukcijā (avārijas kartiņā)

Rakstiskai instrukcijai jāatbilst vienotam paraugam un jābūt valodā, kuru var izlasīt un saprot autovadītājs. (paraugs)

Rakstisko instrukciju lingvistiskās versijas pieejamas vietnē: https://unece.org/linguistic-versions-adr-instructions-writing.

Ar ko ir jābūt apgādātam transportlīdzeklim, kas pārvadā bīstamās kravas? (minimālās prasības)

- ar vispārējas nozīmes drošības aprīkojumu:

 • vismaz vienu transportlīdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošu stāvbalstu;
 • atstarojošu vesti katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim;
 • kabatas lukturi katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim;
 • divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm;
 • acu skalošanas šķidrumu;
 • aizsargcimdu pāri katram;
 • acu aizsardzības līdzekli (piemēram, aizsargbrilles).

- papildu aprīkojumu atsevišķām klasēm;

- transportlīdzekļa pilnai masai atbilstošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem.

Kādi transportlīdzekļi jāmarķē ar pazīšanās un bīstamības zīmēm?

 • Transportlīdzekļi, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamās kravas iepakojumos;
 • Transportlīdzekļi, ar kuriem veic dažādu bīstamu kravu pārvadājumus cisternās.

Vai ir kādi izņēmumi?

Gadījumi, kas atļauj bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumu neievērošanu vai daļēju ievērošanu:

•         ierobežots daudzums (ADR 3.4.nodaļa)

•         atbrīvots daudzums (ADR 3.5. nodaļa)

•         izņēmuma daudzums (ADR 1.1.3.6. punkts)

Izņēmuma daudzums dažādām vielām atšķiras atkarībā no transporta kategorijas. Vielu daudzums ir norādīts ADR 1.1.3.6. punktā.

Veicot pārvadājumus nepārsniedzot apjoma vērtības, kuras ir norādītas ADR punktā 1.1.3.6., saskaņā ar ADR, pārvadājuma laikā līdzi ir jābūt pareizi noformētai pavadzīmei, kā arī jāievēro atsevišķas drošības prasības.

Kompetento iestāžu sarakstu regulāri atjaunina ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariāta tīmekļa vietnē: "Country information List of Competent Authorities for the application of ADR, notifications in accordance with 1.9.4, 1.9.5 (tunnel restrictions) and other notifications".

ADR dalībvalstu parakstīto divpusējo un daudzpusējo nolīgumu saraksts, atbilstoši ADR 1.5. nodaļai, pieejams vietnē: https://unece.org/adr-multilateral-agreements.


Ieteikt šo rakstu