Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālajām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)

Saskaņā ar ATP nolīguma 1. pielikuma 1. papildinājuma 3. punktu Latvijā reģistrētām automašīnām, kurām ir uzstādītas iekārtas, kuras atbilst ATP prasībām, ir jābūt Latvijā izsniegtam iekārtas atbilstības sertifikātam. Ja iekārtai ir ražotāja vai citas valsts kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, to var izmantot kā pagaidu sertifikātu uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP).

1.pants. 1970.gada 1.septembrī Ženēvā parakstītais Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) (turpmāk Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Nolīguma 6.pantu kompetentā administrācija ir Satiksmes ministrija.

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

4.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Nolīgums pieejams pie "Papildu informācijas", kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas mājaslapā.

ATP Nolīguma skaidrojošo rokasgrāmatu skatīt šeit.


Ieteikt šo rakstu