Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

Par Latvijas Republikas pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas 1956. gada 19. maija daudzpusējai konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

1. pants. 1956. gada 19. maijā Ženēvā parakstītā daudzpusējā konvencija par kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms 1. pantā minētais līgums un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums Latvijas Republikā stājas spēkā tā 43. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 8. decembrī.

Pilns teksts latviešu valodā pieejams šeit.


Ieteikt šo rakstu