Valsts SIA “Autotransporta direkcija” saņemtie un veiktie ziedojumi

FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) VEIKŠANAS KĀRTĪBA

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas kārtība, nosaka nosacījumus attiecībā uz Valsts SIA „Autotransporta direkcija” (turpmāk – Autotransporta direkcija) iespējām veikt dāvinājumu – nodot bez atlīdzības citas iestādes īpašumā finanšu līdzekļus vai mantu, nosakot īpašu izmantošanas mērķi (turpmāk – ziedojums) ziedojuma pieteikuma sagatavošanas kārtību, lēmuma pieņemšanu ziedojuma apstiprināšanu un ziedojuma izpildi.

 

II. ZIEDOJUMU VEIKŠANAS IESPĒJAS UN TIESĪBAS

 

2. Ziedojumu veikšanu Autotransporta direkcija var īstenot saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.-12. pantā noteiktajiem nosacījumiem.

 

3.  Autotransporta direkcija finanšu līdzekļus vai mantu drīkst ziedot, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

3.1. ziedojums paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

3.2.pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma izlietošanu;

3.3. Autotransporta direkcija ziedošanas brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

3.4. Autotransporta direkcija iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

 

III. ZIEDOJUMA PIETEIKUMA KĀRTĪBA

 

4. Dāvinājuma (ziedojuma) iesniegumu Autotransporta direkcijas ietvaros var izdarīt gan organizācija, kura vēlas saņemt ziedojumu, gan Autotransporta direkcijas darbinieki, kuri ir identificējuši iespēju veikt Autotransporta direkcijas finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu.

5. Visi iesniegumi par ziedojumu veikšanu ir adresējami Autotransporta direkcijas informācijas tehnoloģiju un saimnieciskā nodrošinājuma daļas (turpmāk – ITSD) vadītājam, tajā izklāstot ziedojuma mērķi, ziedojuma saņēmēju, kā arī ziedojuma apjomu finanšu izteiksmē.

 

6. ITSD vadītājs saņemot iesniegumu par ziedojuma veikšanu, par attiecīgo faktu sagatavo ziņojumu Autotransporta direkcijas valdei, tajā iekļaujot savu viedokli par Autotransporta direkcijas iespējām veikt attiecīgo ziedojumu, kā arī iespējamajiem riskiem. ITSD vadītājs ir tiesīgs arī pats ierosināt ziedojuma veikšanu.

 

IV. LĒMUMA PIEŅEŠANA PAR ZIEDOJUMA APSTIPRINĀŠANU

 

7. Lēmumu par atsevišķa ziedojuma veikšanu, ja tā summa nepārsniedz 1500 eiro, pamatojoties uz šī kārības 6. punktā saņemto iesniegumu, ir tiesīga pieņemt Direkcijas valde, attiecīgo dodot uzdevumu nodrošināt nepieciešamo līgumisko attiecību noslēgšanu ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju.

 

8. Ja Autotransporta direkcijas valde konstatē, ka atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 eiro vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam ziedojuma saņēmējam pārsniedz 1500 eiro, ziedojumu tā neapstiprina, un lemj par jautājumu nodošanu izskatīšanai atbildīgajām valsts iestādēm, saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 11. panta trešās daļas nosacījumiem.

 

V. ZIEDOJUMA IZPILDE

 

9. Pēc Autotransporta direkcijas valdes lēmuma pieņemšanas par ziedojuma veikšanu Autotransporta direkcijas ITSD vadītājs organizē līguma noslēgšanu ar ziedojuma saņēmēju, tajā atrunājot ziedojuma apjomu, nodošanas – saņemšanas veidu, kā arī ziedojuma izmantošanas mērķi.

 

10. ziedojuma līgumu no Autotransporta direkcijas puses apstiprina Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs.

 

11. ziedojuma izpildi pēc noslēgtā ziedojuma līguma, organizē Autotransporta direkcijas ITSD vadītājs, nodrošinot, ka par veikto ziedojumu tiek sagatavots nodošanas – pieņemšanas akts.

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

 

12. Gadījumi, kas nav atrunāti šajā Kārtībā, tiek virzīti izskatīšanai Autotransporta direkcijas valdes sēdēs. Par attiecīgā gadījuma virzību izskatīšanai atbildīgs ir ITSD vadītājs.

 


Ieteikt šo rakstu