Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

MAMBA projekta mērķis ir veicināt mobilitātes risinājumus lauku apvidos, kā arī iedzīvotāju līdzdalību lauku mobilitātes pilnveidošanas procesos. Projekta MAMBA partneri no sešām Eiropas valstīm ir apņēmušies kopīgi uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku reģionos.

Demogrāfiskās izmaiņas un ierobežots valsts finansējums attālajos lauku reģionos apdraud preču un sociālās dzīves pakalpojumu pieejamību daudzās Baltijas jūra reģiona valstīs. Attālajos lauku reģionos aizvien grūtāk ir nodrošināt ne tikai individuālus pakalpojumus “cilvēki pēc pakalpojuma” pieejamību, bet arī tādus pakalpojumus kā “pakalpojumi pie cilvēkiem” (piemēram, mājas aprūpe gados veciem cilvēkiem vai dažādu preču/pakalpojumu nodrošināšanu).

Šīs projekta ietvaros projekta partneri izstrādās datubāzi par mobilitātes risinājumiem, rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei. Autotransporta direkcija sadarbībā ar projekta partneriem no Vācijas (Klimata aizsardzības, Enerģijas, Mobilitātes, Ekonomikas un likumdošanas Institūts/IKEM)  izstrādās vadlīnijas jaunu mobilitātes risinājumu plānošanai, analizējot pastāvošos juridiskos šķēršļus jaunu risinājumu ieviešanai. Projekta ietvaros tiks organizēti arī nacionālie ieinteresēto pušu pasākumi, kā arī lauku mobilitātes semināri.

Nosaukums

Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos

Abreviatūra

MAMBA

Vadošais partneris

Šlezvigas-Holšteinas Diakonijas darbi (Vācija)

Projekta numurs

#R067

Programma

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma no 2014. līdz 2020. gadam

Partneri

 1. Nordregio (Zviedrija)
 2. Vidzemes Augstskola (Latvija)
 3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 4. Plēnes pilsēta (Vācija)
 5. Kukshāfenes pilsēta (Vācija)
 6. Dienvidu Ostrobotnias reģiona padome (Somija)
 7. Dienvidu Ostrobotnias Veselības Tehnoloģiju attīstības centrs (Somija)
 8. Ziemeļu Karēlijas reģiona padome (Somija)
 9. Veijles pašvaldība (Dānija)
 10. Trēleborgas pašvaldība (Zviedrija)
 11. Belsko reģions (Polija)
 12. Belsko-Bjala Reģionālās attīstības aģentūra (Polija)
 13. Klimata aizsardzības, Enerģijas, Mobilitātes, Ekonomikas un likumdošanas Institūts/IKEM (Vācija)
 14. VSIA Autotransporta direkcija (Latvija)

Mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, kā arī pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti

Pasākumi

 1. Analītiskās sistēmas izveide
 2. Reģionālo Mobilitātes centru (MC) izveidošana
 3. Pilotprojekta ieviešana personu mobilitātes jomā (cilvēki pēc pakalpojuma)
 4. Pilotprojekta ieviešana preču un pakalpojumu sniedzēju mobilitātes jomā (pakalpojumi pie cilvēkiem)
 5. Spēju veidošana par inovatīviem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem

Rezultāti

 • Izveidoti mobilitātes centri 10 reģionos, kas koordinēs dažādus mobilitātes risinājumu pilotprojektus, tai skaitā Vidzemē «Transports pēc pieprasījuma» pilotprojektu:

- transporta un pakalpojumu sniedzēju vadības pilnveidošana;

- zvanu centru un elektroniskās pakalpojumu informācijas sistēmas izveide iedzīvotajiem;

- izveidota platforma Valts/pašvaldību un privātajam sektoram transporta pakalpojumu apvienošanā;

- sekmēta sadarbība starp sabiedriskā transporta sniedzējam un pakalpojuma nodrošinātājiem

 • Jauni mobilitātes risinājumi, piemēram, lauku autostāvvieta, autoparka koplietošana vai mobilitāte kā pakalpojums (MaaS) iniciatīvas tiks uzsāktas Mobilitātes centros kā pilotprojekti
 • Izstrādāta tiešsaistes datubāze valsts/pašvaldību iestādēm, transporta un pakalpojumu sniedzējiem par dažādiem mobilitātes risinājumiem

Iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana lauku mobilitātes pilnveidošanā, sastādot rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei, kas vērsta uz mūžizglītības iniciatīvām visā Baltijas jūras reģionā. Atzinumus par juridiskajiem, ekonomiskajiem un sociāli-kulturāliem šķēršļiem tiks norādīti atsevišķā dokumentā un iesniegti politikas veidotājiem reģionālā un valsts līmenī

Budžets

Projekta kopējais budžets – 3 539 884,65 eiro
ATD budžets –  152 137,25 eiro

Ieviešanas laiks

01.10.2017. – 31.12.2020.

Kontaktpersonas

Vizma Ļeonova

Tālr.: (+371) 67686488

E-pasta adrese: vizma.leonova@atd.lv

Projekta mājaslapa

https://www.mambaproject.eu/

 

Pasākumi:

Mazsalacas novads gatavs iesaistīties mobilitātes uzlabošanā; marta vidū tiks veikta Sēļu pagasta iedzīvotāju aptauja

Alūksnes novada pašvaldība – “transports pēc pieprasījuma” potenciālā pilotteritorija

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ATD un Vidzemes Augstskolu pilotēs jaunu sabiedriskā transporta pakalpojuma veidu – transports pēc pieprasījuma


Ieteikt šo rakstu