Krievijas universālo autopārvadājumu atļauju saņemšana 2024.gadā

Ņemot vērā, ka 2024. gadā Krievijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, skaits ir nepietiekams, saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 442 „Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 11.punktu atļaujas tiks izsniegtas, izvērtējot šādus nosacījumus:

  1. attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, turpmāk tekstā – EKAK, skaits atļaujas pieprasīšanas dienā;
  2. iesniegts rakstisks iesniegums, kurā sniegta informācija par plānoto pārvadājumu, pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas atbilst uz/no Krieviju(-as) trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas;
  3. 1.punktā minētais EKAK skaits samazināms, atņemot no šī skaita divkāršotu pārvadātāja rīcībā esošo 2024. gada ETMK gada atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, skaitu, jo šīs atļaujas dod tiesības veikt trešo valstu pārvadājumus uz/no Krieviju(-as);
  4. 1.punktā minētais EKAK skaits samazināms, atņemot no šī skaita pārvadātājam darbībā esošo un piešķirto-neizsniegto 2024. gada ETMK īstermiņa atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, skaitu, jo šīs atļaujas dod tiesības veikt trešo valstu pārvadājumus uz/no Krieviju (-as);
  5. vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, tiek noteikts viena atļauja uz ≤ 4 attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo EKAK skaitu atļaujas pieprasīšanas dienā, ņemot vērā 2., 3. un 4. punktā ietvertos nosacījumus, bet ne vairāk kā 70 atļaujas;
  6. jaunu Krievijas trešo valstu atļauju var saņemt, ja ir nodota izmantota iepriekšējā atļauja, ievērojot maksimāli pieļaujamo atļauju skaitu atļaujas pieprasīšanas dienā;
  7. ja kāda no pārvadātājam izsniegtajām atļaujām nav nodota 2 mēnešus no izsniegšanas datuma, vai nodota neizmantota, vai nozaudēta (nav oficiālas iestādes izziņas par zādzības faktu), vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, samazināms par attiecīgi nenodoto atļauju skaitu.