Licence starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem

Licence starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem

Pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Licences komercpārvadājumu veikšanai ar autotransporta līdzekļiem tiek izsniegtas, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem, un Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus".

Speciālā atļauja (licence) dod tiesības pārvadātājam veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta uz 10 gadu termiņu starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem.

 

Licences saņemšanas/pagarināšanas pamatprasības

Lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, nepieciešams apliecināt atbilstību Regulā 1071/2009 noteiktajiem kritērijiem:

Pārvadājumu vadītājs (Regulas 4.pants)

Uzņēmumā ir persona, kura faktiski un pastāvīgi vada uzņēmuma pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts. Pārvadājumu vadītājam jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam, akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona (individuālais komersants), viņam ir jābūt šai personai un jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

Uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumi (Regulas 5.pants)

Juridiska adrese ar telpām, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, īpaši visus grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību Regulas nosacījumiem.

Labas reputācijas prasības nosacījumi (regulas 6.pants)

Uzņēmuma, uzņēmuma likumiskajiem pārstāvjiem, pārvadājumu vadītājam ir jāapliecina, ka nav tikuši notiesāti vai tiem nav piemērotas sankcijas par jebkādiem smagiem spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem šādās jomās:

 • komerctiesības;
 • maksātnespējas tiesības;
 • samaksu un nodarbināšanas nosacījumi profesijā;
 • ceļu satiksmē;
 • profesionālā atbildība;
 • cilvēku vai narkotiku tirdzniecība.

Pārvadājumu vadītājs vai transporta uzņēmums vienā vai vairākās dalībvalstīs nav bijis notiesāts par smagu kriminālnoziegumu vai sodīts par Kopienas tiesību aktu smagiem pārkāpumiem, kas jo īpaši attiecas uz:

 • transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja, darba un atpūtas laika kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu;
 • starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu normām;
 • transportlīdzekļa vadītāja sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību;
 • komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām tehniskajām pārbaudēm;
 • piekļuvi attiecīgi starptautisko pasažieru vai kravu autopārvadājumu tirgum;
 • bīstamo kravu autopārvadājumu drošību;
 • ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos;
 • transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
 • profesionālās darbības atļaušanu;
 • dzīvnieku pārvadāšanu.

Finansiālā stāvokļa prasības (Regulas 7.pants)

Pārvadātājs vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt finanšu saistības.

Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz 9000,00 eiro par vienu izmantoto transportlīdzekli un 5000,00 eiro par katru papildu izmantoto transportlīdzekli, vai iesniegumam pievieno apliecinājumu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kas var sastāvēt no bankas garantijas vai apdrošināšanas apliecinājuma, tostarp profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājums, ko izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas kompānijas.

Pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai no uzņēmuma konta ir maksājama valsts nodeva € 22.00, atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV15TREL1060000921900, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu